ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
          คณะศึกษาศาสตร์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

          คณะศึกษาศาสตร์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา

          ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

          ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือดบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดกองบริการการศึกษา

          รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ งานดูแลสนามและสวน 2 อัตรา          รายงานความคืบหน้าการดูแลนักศึกษาไทยที่เดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน และพักอาศัยที่หอพัก 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฉบับที่ 3 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563

          2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          นักวิชาการ ม.อ.ปัตตานีพัฒนาเว็บไซต์ในการติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในระบบสามมิติในระดับโลกและประเทศไทยรายจังหวัด

          ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการจัดการเรียน การสอน การวัดและประเมินผล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

          รายงานความคืบหน้าการดูแลนักศึกษาที่เดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน และพักอาศัยที่หอพัก 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฉบับที่ 1 ประจำวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --