นักศึกษาระบบสารสนเทศ
ปฏิทินการศึกษา

15

NOV

วันประกาศตารางสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2562

22

NOV

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2562

วันสุดท้ายของการอนุมัติให้นักศึกษาลาพักการศึกษา กรณีลงทะเบียนแล้ว

วันสุดท้ายของการอนุมัติให้นักศึกษาลาออกกรณีลงทะเบียนแล้ว

25 - 8

NOV - DEC

วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ดูปฏิทินทั้งหมด