นักศึกษาระบบสารสนเทศ
ปฏิทินการศึกษา

11 - 22

DEC

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและเปลี่ยนแปลงวิชาเรียนด้วยตนเองผ่าน MIS Center
รายละเอียดการลงทะเบียน

23

DEC

วันเปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียนภาคการศึกษา 2/2562

23 - 29

DEC

วันลงทะเบียนช้าโดยเสียค่าปรับ (กรณีไม่ได้ลงทะเบียนในเวลาที่กำหนด)

วันเพิ่มรายวิชาผ่าน MIS Center

23 - 5

DEC-JAN

วันเปลี่ยนกลุ่มและถอนวิชาเรียนผ่าน MIS Center โดยไม่ปรากฏ W

6 - 13

JAN-MAR

วันถอนรายวิชาโดยรายวิชาที่ถอนจะปรากฏ W

11 - 6

DEC-JAN

นักศึกษาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรีน

ดูปฏิทินทั้งหมด