Prospective Students

News & Events
            รายงานความคืบหน้าการดูแลนักศึกษาไทยที่เดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน และพักอาศัยที่หอพัก 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฉบับที่ 3 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563

            2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

            นักวิชาการ ม.อ.ปัตตานีพัฒนาเว็บไซต์ในการติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในระบบสามมิติในระดับโลกและประเทศไทยรายจังหวัด

            ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการจัดการเรียน การสอน การวัดและประเมินผล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

            รายงานความคืบหน้าการดูแลนักศึกษาที่เดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน และพักอาศัยที่หอพัก 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฉบับที่ 1 ประจำวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563

             เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


            คณะศึกษาศาสตร์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

            คณะศึกษาศาสตร์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา

            ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

            ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือดบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดกองบริการการศึกษา

            รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ งานดูแลสนามและสวน 2 อัตรา

            รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 4 อัตรา


          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกรองน้ำออสโมซิสแบบผันกลับ จำนวน 1 เครื่อง

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลให้เช่าพื้นที่ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลจัดเก็บผลมะพร้าว

          ประกาสผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกาสผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 39 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกาสผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PSU Story

FACULTY


UPCOMING EVENTS

8

เม.ย.

2563


ขอเชิญบริจาคโลหิต “วทท.สามัคคี บริจาคโลหิต 350,000 ซีซี ทำความดีเพื่อสังคม”

Contact Us

Address

181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
181 Jalearnpradit Rd, Rusamilae, Muang,
Pattani 94000 THAILAND

Phone Number

0-7331-3928 - 45