Prospective Students

News & Events

            สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นวันแรก

            อธิการบดี ม.อ.ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ องค์กรที่ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ และอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น

            วิทยาเขตปัตตานีตั้งจุดชาร์ตแบตเตอรี่รถไฟฟ้าบริการประชาคม

            บรรยากาศการฝึกซ้อมบัณฑิต ม.อ.ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

            เปิดจำหน่ายแล้วปุ๋ยมอร์แกนิก 01 ปุ๋ยหมักเกรด 1 ของวิทยาเขตปัตตานี

            ม.อ.ปัตตานี จัดตั้งหอประวัติวิทยาเขตปัตตานี ที่อาคารสำนักงานอธิการบดี


            ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

            ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

            ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงรักษา

             ประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

             ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดอาคาร

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย


          ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการ วมว.

          ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักเรียน 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา 7)

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 158 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน อาคารเรียนรวม จำนวน 2 รายการ

PSU Story

FACULTY


UPCOMING EVENTS

 

 

 


ยังไม่มีข่าว เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

Contact Us

Address

181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
181 Jalearnpradit Rd, Rusamilae, Muang,
Pattani 94000 THAILAND

Phone Number

0-7331-3928 - 31