Prospective Students

News & Events

            คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

            ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

            คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

            คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา และบรรณารักษ์ 1 อัตรา

            รับสมัครคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ งานให้บริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

            รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ งานให้บริการขับรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า


          ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำทะเลสำหรับโรงเพาะฟัก บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และการอนุรักษ์ป่าชายเลน ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมอาคารที่ทำการสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประมูลเช่าพื้นที่ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศผู้ชนะการสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

          คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ประกาศผู้ชนะประกวดราคา จำนวน 4 รายการ

          ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 39 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

PSU Story

FACULTY


UPCOMING EVENTS

15-17

ก.พ.

2563การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

29

มี.ค.

2563Tist Run วิ่งทะลุเฟรม ครั้งที่ 2

08

เม.ย.

2563

โครงการ วทท. สามัคคี บริจาคโลหิต 350,000 ซีซี ทำความดีเพื่อสังคม ครั้งที่ 2

Contact Us

Address

181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
181 Jalearnpradit Rd, Rusamilae, Muang,
Pattani 94000 THAILAND

Phone Number

0-7331-3928 - 45