Prospective Students

News & Events

            ม.อ.ปัตตานี ร่วมเชิดชูเกียรติคุณบุคลการดีเด่น ในพิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์

            สำนักวิทยบริการได้รับผลการประเมินสำนักงานสีเขียวระดับดีมาก

            ม.อ. ร่วมแสดงความยินดีอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น บุคลากรดีเด่นและผลงานดีเด่น ประจำปี 2564

            e-book สูจิบัตรงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2564

            ม.อ.ปัตตานี นำนักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชาเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

            เปิดศูนย์แยกกักในชุมชน สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 แห่งที่ 2 ใน ม.อ.ปัตตานี


            คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ 10 อัตรา

            ประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 0024 สังกัดกองยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี

            ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี

            ประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ 0410 สังกัดกองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี

            คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

            ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี


ยังไม่มีข่าวค่ะ

PSU Story

FACULTY


UPCOMING EVENTS

 

 

 


ยังไม่มีข่าว เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

Contact Us

Address

181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
181 Jalearnpradit Rd, Rusamilae, Muang,
Pattani 94000 THAILAND

Phone Number

0-7331-3928 - 45