Prospective Students

News & Events
            รับสมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการนักเรียนที่มีความสามารถด้านการกีฬาที่มีความเป็นเลิศ (PSU.สลาตัน) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีพิเศษ

            โครงการรับนักศึกษาสานฝันกีฬา ประจำปี 2563 TCAS รอบ 1

            ม.อ.ปัตตานี ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรมตามกรอบนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดปัตตานีฯ

            คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

            โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

            ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ 4 ชุมชนจะบังติกอ เปิดศูนย์การเรียนรู้จะบังติกอ มัสยิดรายอฟาฏอนี


            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (สาขาวิชาประวัติศาสตร์)

            รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

            สำนักงานอธิการบดี ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกร เลขที่ 0556

            สำนักงานอธิการบดี ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างระบบน้ำ

            คณะวิทยาการสื่อสารรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

            คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

PSU Story

FACULTY


UPCOMING EVENTSไม่มีกิจกรรมในช่วงนี้


Contact Us

Address

181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
181 Jalearnpradit Rd, Rusamilae, Muang,
Pattani 94000 THAILAND

Phone Number

0-7331-3928 - 45