แนะนำมหาวิทยาลัย

ผู้บริหาร วิทยาเขตปัตตานี

ผู้บริหาร วิทยาเขตปัตตานี

อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ
อธิการบดี
 niwat.k@psu.ac.th

รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
 imjit.l@psu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาเขตปัตตานี
 montira.l@psu.ac.th
ดร.บดินทร์ แวลาเตะ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
วิทยาเขตปัตตานี
 bordin.w@psu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทอง
ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน
วิทยาเขตปัตตานี
 nopporn.r@psu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์
รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน
วิทยาเขตปัตตานี
  attachai.u@psu.ac.th


ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์เล็ก แซ่จิว
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
วิทยาเขตปัตตานี
 lek.j@psu.ac.th
อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
วิทยาเขตปัตตานี
 nursahida.u@psu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาเขตปัตตานี
 aruneewan.n@psu.ac.th
อาจารย์นวมน จันทร์กลิ่น
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ
วิทยาเขตปัตตานี
 nawamon.y@psu.ac.th
ดร.เอกนรินทร์ เรืองรักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
วิทยาเขตปัตตานี
  eaknarin.r@psu.ac.th


คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 ekkarin.s@psu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สหกะโร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 kannika.sah@psu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 prajuab.y@psu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย พุ่มมาก
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
 sirichai.p@psu.ac.th
อาจารย์ภักดี ต่วนศิริ
คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
  phakdee.tu@psu.ac.th
ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ
คณบดีวิทยาการอิสลาม
  muhammadroflee.w@psu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
  surawut.c@psu.ac.th
ดร.รอฮานิ เจะอาแซ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
  rohani.j@psu.ac.th


ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด
ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
  pornpawee.s@psu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ ศิรินุพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
 manoon.si@psu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ช่วยอารีย์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
 somporn.c@psu.ac.th