ติดต่อ


สถานที่ติดต่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทร. 0 7331 3928 - 45

E-mail :

   งานประชาสัมพันธ์ : pr.pattani@g.psu.ac.th

   webmaster : ccpn.web@psu.ac.th