ข้อมูลบริการ


กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแต่ละคณะกราฟแสดงจำนวนบุคคลากรรายงานจำนวนบุคลากร และนักศึกษา

        รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ ภาคการศึกษา 1/2562         รายงานบุคลากรทั้งหมดจำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน ภาคการศึกษา 1/2562