แนะนำมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปณิธาน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปณิธาน

"มหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม
ในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ชายแดนบนฐานพหุวัฒนธรรม”

สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรม

โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนา ภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล

สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ

ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้

บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเขาถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ

ปณิธานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นทำภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ให้สัมฤทธิ์ผลและตามรอยเบื้องยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกดังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่า


" ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"