คุณธรรมและความโปร่งใส
Integrity & Transparency
                 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่
              1. ดัชนีความโปร่งใส
              2. ดัชนีความพร้อมรับผิด
              3. ดัชนีความปลอดจาก การทุจริตในการปฏิบัติงาน
              4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
              5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน