ข่าวน่าสนใจ

            มีรถบริการรับ-ส่ง ไปร่วมกิจกรรม "รักษ์อาเนาะรู รักษ์อาเนาะซูงา"เนื่องในวันลอยกระทง

            ม.อ.ปัตตานีขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง

            ขอเชิญร่วมกิจกรรม "รักษ์อาเนาะรู รักษ์อาเนาะซูงา"เนื่องในวันลอยกระทง

            มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การดำเนินกิจกรรมทางศาสนา (การออกดะอ์วะห์หรือตับลีฆ) (ฉบับที่ 10/2563)

            ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

            ม.อ.รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท - ป.เอก) ประจำปีการศึกษา 2564

            โรงเรียนสาธิต ม.อ. รับสมัครเข้าศึกษาระดับ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564

            รับนักเรียนกลุ่มสวัสดิการบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปีการศึกษา 2564

            ขอเชิญร่วมงาน “เสวนาค้นหาร่องรอยเพลงภาคใต้และ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2562”

             เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

            วิทยาเขตปัตตานีเตรียมส่งนักกีฬา14 ประเภทร่วมแข่งขันในกีฬา สกอ.ที่สุราษฎร์ธานี

            The ScienceDirect TOP25 Hottest Articles