ข่าวน่าสนใจ

            ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ welcome new student academic year 2020

            เปิดแล้วBlue Lapan ที่พักในรั้วม.อ.ปัตตานี

            สงขลานครินทร์วิเคราะห์เส้นทางสู่เศรษฐกิจวิถีใหม่ ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานราก สู่วิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

            ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี ใช้เทคโนโลยีสร้างความยั่งยืนให้ภาคชุมชนและอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดนใต้

            ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2563

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาฯ ประจำปี 2563 TCAS รอบ 5

            ขอเชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ผ่านระบบ Application Zoom

             เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

            วิทยาเขตปัตตานีเตรียมส่งนักกีฬา14 ประเภทร่วมแข่งขันในกีฬา สกอ.ที่สุราษฎร์ธานี

            The ScienceDirect TOP25 Hottest Articles