รายละเอียดข่าว

เรื่อง : งดการให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ถึง : ทุกท่าน

เรียน บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่าน   

         เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มระบาดและขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น 
         ดังนั้น งานยานยนต์ จึงของดการให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                   งานยานยนต์

           กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี 

 

 

 

วันหมดอายุข่าว : 19/05/2564

ประกาศโดย : นวพงษ์ เพ็ชรอุไร   เมื่อวันที่ : 19/04/2564