รายละเอียดข่าว

เรื่อง : สูจิบัตรและวีดิโอสัมภาษณ์ผู้รับรางวัลเด่น งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ปี 2563

ถึง : ผู้สนใจ

     เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันจัดงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์” (PRIDE OF PSU) เพื่อประกาศเกียรติคุณเชิดชู 
บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 วิทยาเขต จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งถือเป็นเกียรติแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และยังมีการมอบ
รางวัลนักวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รางวัลอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รางวัลผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติราชการเป็นเวลานาน รางวัลผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF)
ระดับสามัตถิยาจารย์ (Scholarly Teacher) และผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของประเทศอังกฤษ (UK-PSF) รางวัลพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่
รางวัลเพื่อเชิดชูบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านกีฬา และรางวัลนักศึกษาตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
           โดยในปี 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ยกเลิกการจัดงานคุณค่าสงขลานครินทร์ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกำหนดให้ผู้ที่เข้ารับรางวัลใน ปี 2563 เข้ารับรางวัลในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ในปี 2564 แทน
         รายละเอียดงาน รายนามผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้จาก สูจิบัตรงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ปี 2563 ที่ https://bit.ly/2Wd0nff 
พร้อมรับชมวีดิโอสัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัลเด่น ปี 2563 https://bit.ly/2QgpU3x

วันหมดอายุข่าว : 10/04/2563

ประกาศโดย : ซูรียะห์ โลหะสัณห์   เมื่อวันที่ : 26/03/2563