ข่าวสมัครงาน

          คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 4313

          คณะศึกษาศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 4312

          คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์

          รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ ปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและปฏิบัติพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถไฟฟ้า กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี