นักศึกษาระบบสารสนเทศ
ปฏิทินการศึกษา

27 พ.ค.
ถึง
24 มิ.ย. 2565

นักศึกษาชั้นปี 2 ขึ้นไปชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา พิมพ์ใบ Pay In และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (นักศึกษาต้องชำระก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาอย่างน้อย 2 วันทำการ) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากประกาศมหาวิทยาลัย

8 มิ.ย. 2565

ประกาศตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1/2565

14 มิ.ย. 2565

วันสุดท้ายที่นักศึกษาขอความเห็นชอบในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565

15 มิ.ย.
ถึง
3 ก.ค. 2565

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพิ่ม และถอนรายวิชาเรียนผ่านระบบ SIS (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในประกาศการลงทะเบียนเรียน)

27 มิ.ย. 2565

วันเปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565

1 ก.ค. 2565

วันสุดท้ายที่คณะขอเปิด-ปิด-ยุบกลุ่ม-ขยายกลุ่มรายวิชา

1 ก.ค. 2565

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้สัญลักษณ์ I ประจำภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

10 ก.ค. 2565

วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนผ่านระบบ SIS โดยไม่ปรากฏรายวิชาที่ถอนในใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)

11 ก.ค.
ถึง
18 ก.ย. 2565

วันถอนรายวิชา โดยรายวิชาที่ถอนจะปรากฏสัญลักษณ์ W (Withdrawn) ในใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)

22 ก.ค.
ถึง
21 พ.ย. 2565

นักศึกษาพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบ SIMS (กรณีแบ่งชำระแบบแบ่งจ่ายต้องชำระครบทุกงวดก่อน จึงจะสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้)

25 ก.ค.
ถึง
19 ก.ย. 2565

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2565 แจ้งชื่อ ขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ SIMS

26 ก.ค. 2565

วันสุดท้ายของการรักษาสถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา 1/2565

26 ก.ค. 2565

วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษาของนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

26 ก.ค. 2565

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนหรือผลการสอบวิทยานิพนธ์ถึงงานทะเบียนฯ ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่จะสำเร็จภาคการศึกษาที่ 2/2564

26 ก.ค. 2565

วันสุดท้ายของการลาออกจากการเป็นนักศึกษา กรณีลงทะเบียนแล้ว โดยนักศึกษาจะได้รับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน

5 ส.ค. 2565

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้สัญลักษณ์ I ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

13 - 19 ส.ค.
2565

สัปดาห์เรียนรู้ด้วยตนเอง (ไม่มีการเรียนการสอน)

24 ก.ย. 2565

วันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (วันมหิดล)

12 ต.ค. 2565

วันประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2565

12 ต.ค. 2565

วันสุดท้ายของการอนุมัติให้นักศึกษาลาพักการศึกษากรณีลงทะเบียนแล้ว โดยไม่สามารถรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน

12 ต.ค. 2565

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษากรณีลงทะเบียนแล้วโดยไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนจะไม่ปรากฏผลการเรียน

14 ต.ค. 2565

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2565

14 ต.ค.
ถึง
2 พ.ย. 2565

วันส่งผลการเรียนผ่าน Website ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ของรายวิชา ที่มีเงื่อนไขเปิดสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

14 ต.ค.
ถึง
4 พ.ย. 2565

วันส่งผลการเรียนผ่าน Website ของรายวิชาที่มีเงื่อนไขเปิดสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ

14 ต.ค.
ถึง
6 พ.ย. 2565

วันส่งผลการประเมินเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาผ่าน Website

17 - 28 ต.ค.
2565

วันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2565

28 ต.ค. 2565

วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 1/2565

29 ต.ค. 2565

วันปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565

8 พ.ย. 2565

ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ผ่านระบบ SIS