ข่าวน่าสนใจ

          สูจิบัตรวันมหิดล ประจำปี 2565

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดล

          รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (คูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

          จังหวัดปัตตานีร่วมกับภาคีเครือข่ายทางการศึกษาจัดงาน Open House ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี 32 โรงเรียน

          การรับนักเรียนกลุ่มสวัสดิการบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม ประจำปีการศึกษา 2565

          งานบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปี 2566 จำนวน 41 ราย

          เปิดงานแล้ว ม.อ.วิชาการ ที่ ม.อ.ปัตตานี ชูประเด็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

          ม.อ.ปัตตานี ลงนามข้อตกลงกับบริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

          เปิดแล้วงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 29 ที่ ม.อ.ปัตตานี

          นายอิสมัน สะอิด นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับทุนพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

          กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จัดพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษามุสลิม ประจำปีการศึกษา 2565

          กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จัดพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาไทยพุทธ ประจำปีการศึกษา 2565

          คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี จัดอบรม "แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา "

          คณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดตามสรุปผลความก้าวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

          ม.อ.ปัตตานีร่วมกับหลายสถาบันจัดนิทรรศการศิลปะดิจิทัลออนไลน์ระดับนานาชาติต่อเนื่องนานครึ่งปี

          บุคลากรวิทยาเขตปัตตานีเกษียณอายุราชการ ในปี 2565 รวม 23 คน

          ม.อ.ปัตตานี จัดตั้งหอประวัติวิทยาเขตปัตตานี ที่อาคารสำนักงานอธิการบดี

          ม.อ.ปัตตานีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานต่อสาธารณชน

          คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ประกาศอัตราค่าบริการการตรวจคัดกรองโควิด-19 (ATK)

          ขอเชิญร่วมงานรับชมงานวันเด็กแห่งชาติ รูปแบบออนไลน์ผ่านทางเพจ psupattanicampus

          ขอเชิญร่วมงาน “เสวนาค้นหาร่องรอยเพลงภาคใต้และ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2562”

          วิทยาเขตปัตตานีเตรียมส่งนักกีฬา14 ประเภทร่วมแข่งขันในกีฬา สกอ.ที่สุราษฎร์ธานี

          The ScienceDirect TOP25 Hottest Articles