ข่าวประกวดราคา

          ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

          รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565

          รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565

          ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักเรียน 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา 7)

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 158 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน อาคารเรียนรวม จำนวน 2 รายการ

          รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาาพันธ์ 2565

          ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน อาคารเรียนรวม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ซื้อคอมพิวเตอร์))

          รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1

          ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ)

          รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565

          รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564

          รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4

          รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

          รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

          ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนกันยายน 2564

          (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนสิงหาคม 2564

          รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนมิถุนายน 2564

          ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนมกราคม 2564

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนธันวาคม 2563

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม 2563