Prospective Students

News & Events
            สูจิบัตรวันมหิดล ประจำปี 2565

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดล

            รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (คูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

            จังหวัดปัตตานีร่วมกับภาคีเครือข่ายทางการศึกษาจัดงาน Open House ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี 32 โรงเรียน

            การรับนักเรียนกลุ่มสวัสดิการบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม ประจำปีการศึกษา 2565

            งานบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปี 2566 จำนวน 41 ราย


            คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 4313

            คณะศึกษาศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 4312

            คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์

            รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ ปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินวิทยาเขตปัตตานี

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและปฏิบัติพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี

            ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถไฟฟ้า กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี


ยังไม่มีข่าวค่ะ


          ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักเรียน 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา 7)

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 158 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน อาคารเรียนรวม จำนวน 2 รายการ

PSU Story

FACULTY


UPCOMING EVENTS

 

 

 


ยังไม่มีข่าว เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

Contact Us

Address

181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
181 Charoenpradit Rd, Rusamilae, Muang,
Pattani 94000 THAILAND

Phone Number

0-7331-3928 - 31

E-mail

งานประชาสัมพันธ์ :

webmaster :