:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce

:: Site map ::
 

แนะนำมหาวิทยาลัย

       - ประวัติความเป็นมา
       - วิสัยทัศน์/พันธกิจ
       - ปณิธาน
       - ตรามหาวิทยาลัย
       - วันสำคัญ ม.อ.ปัตตานี
       - เพลงประจำมหาวิทยาลัย
       - ผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี
       - หอประวัติ
       - หอจดหมายเหตุ
       - ธนาคารภาพ
       - วิดีโอแนะนำม.อ.ปัตตานี (Chinese version)
       - วิดีโอแนะนำม.อ.ปัตตานี (English version)

คณะ/หน่วยงาน

       คณะ
       - คณะศึกษาศาสตร์
       - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       - คณะศิลปกรรมศาสตร์
       - คณะวิทยาการสื่อสาร
       - คณะรัฐศาสตร์
       - วิทยาลัยอิสลามศึกษา
       - โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
       - บัณฑิตวิทยาลัย

       สำนัก/สถาบัน
       - สำนักงานอธิการบดี
       - สำนักวิทยบริการ
       - สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
       - สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

       กอง
       - กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
       - กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
       - กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
       - กองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี
       - กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี

       หน่วยงาน
       - สภาอาจารย์ วิทยาเขตปัตตานี
       - ชมรมข้าราชการ วิทยาเขตปัตตานี
       - โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
       - โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ
       - สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี
       - หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
       - งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
       - งานประกันคุณภาพ
       - งานประชาสัมพันธ์
       - งานวิเทศสัมพันธ์
       - ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
       - ศูนย์คอมพิวเตอร์

วิทยาเขต

       - วิทยาเขตหาดใหญ่
       - วิทยาเขตภูเก็ต
       - วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
       - วิทยาเขตตรัง

staff

       - Intranet
       - MIS Center
       - MIS-DSS
       - E-Mail Staff
       - JFK Library
       - E-DOC System
       - ระบบจองห้องประชุมทางไกล
       - Sheet online System

Current Students

       - MIS Center
       - E-Mail Student
       - Virtual Classroom
       - งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
       - กองกิจการนักศึกษา
       - กองบริการการศึกษา
       - JFK Library
       - Scholarships
       - Job Search

Parents

       - ระบบบริการผู้ปกครอง

ศิษย์เก่า

       - ติดตามข้อมูลบัณฑิต
       - โครงการบัณฑิตอาสา

Prospective students

       - งานรับนักศึกษาปริญญาตรี
       - บัณฑิตวิทยาลัย
       - หลักสูตรการศึกษาปริญญาตรี
       - หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
       - ทุนจูงใจนักศึกษาต่างพื้นที่ 250 ทุน

Contact us

       - สถานที่ติดต่อ
       - ค้นหาอีเมล์นักศึกษา
       - ค้นหาอีเมล์บุคลากร
       - ค้นหาอีเมล์หน่วยงาน
       - ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
       - แผนที่

Quick Link

       หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
       - สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียางพารา
       - รวมพลังข้าราชการไทย ลดใช้พลังงาน
       - ฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนใต้
       - ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนใต้
       - ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
       - เพลงเพื่อสันติภาพ
       - ปฏิญญาหาดใหญ่
       - ศูนย์สื่อการเรียนรู้
       - บูมีตานี

       หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
       - ศูนย์ข้อมูลโรคและอาการ
       - สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ
       - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
       - ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา


 

  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    Home | Quick Link | Site Map Copyright 2016 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 12 February, 2016