:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: เมนู ::
 
but MIS Center
but E-Mail Student
but ห้องเรียนเสมือน
but งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
  but2 หลักสูตร
  but2 คำอธิบายรายวิชา
  but2 คู่มือการศึกษาปริญญาตรี
  but2 คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  but2 ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  but2 download แบบฟอร์มงานทะเบียน
but กองกิจการนักศึกษา
  but2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
  but2 ระบบหอพักในมหาวิทยาลัย
  but2 ระบบหอพักในกำกับ (สหกรณ์)
  but2 ทุนการศึกษา
  but2 ระบบเลือกตั้งออนไลน์
but กองบริการการศึกษา
  but2 กิจกรรมบ่ายวันพุธ
but หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
but iPSU Pattani Application
 
:: Prince of Songkla University >> Pattani campus ::
นักศึกษา

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ เป็นมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคที่มี หลายวิทยาเขต ประกอบด้วยวิทยาเขตทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง โดยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 ในปีการศึกษา 2560 นับเป็นปีที่ 50
            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ. 2511 ได้แก่ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 60 คน และได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบันมี 7 คณะ/ 1 วิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีทั้งสิ้น 9,014 คน โดยจำแนกเป็น

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี 8,064 คน (หลักสูตร 4 ปี 5,983คน และหลักสูตร 5 ปี 2,081 คน)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต 287 คน
 • ปริญญาโท 540 คน  (ภาคปกติ 344 คน ภาคสมทบ 196 คน)
 • ระดับปริญญาเอก 123 คน

  การรับนักศึกษาดังกล่าวข้างต้น จำแนกตามประเภทสาขาวิชา ได้ดังนี้
        - สาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาการสอนอิสลามศึกษา
        - สาขามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
        - สาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์
        - สาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์
        - สาขาการสื่อสารมวลชนและการเอกสาร ได้แก่ คณะวิทยาการสื่อสาร
        - สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        - สาขาแพทยศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี


กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแยกตามระดับการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกราฟแสดงจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
จำแนกตามระดับการศึกษา/ภูมิลำเนา/ศาสนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


จำนวนนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
จำแนกตามประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561

ข่าวจากงานทะเบียนฯ

รายชื่อ นศ.วัน/เดือน/ปีเกิดในฐานข้อมูล สน.1-2 ไม่ถูกต้อง
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนหน่วยกิตผิดระเบียบฯ 1/2561
รายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถเรียกเก็บค่าเทอม 1/2561
ปฏิทินการแจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษาภาค 1/2561
ตารางเรียนวิชา 950-101 จิตวิวัฒน์ กลุ่ม 9, 10 และ 11

ข่าวนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

ขยายเวลาส่งวิดีโอแนะนำม.อ.ปัตตานีเข้าประกวดชิงเงินรางวัล
การยื่นผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ.2562
รับสมัครนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ทีมละ 3-4 คนเข้าร่วมโครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9 ชิงเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมทรานสคริป นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ที่กู้เงิน กยศ. กรอ. สมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถเ
ปฏิทินการแจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษาภาค 1/2561
บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ป.เอก

ข่าวจากกองกิจการนักศึกษา

กำหนดการทำและส่งสัญญาเงินกู้ กยศ. และ กรอ. สำหรับผู้กู้ กยศ.รายเก่า(จากมัธยม)ชั้นปีที่ 1 และรายใหม่/รายเก่า กยศ./กรอ.ทุกชั้นปี ภาคการศึกษา 1/2561
นักศึกษากองทุนฯ กยศ.รายใหม่ และผู้กู้ กรอ.รายใหม่ 1/2561 ทำการเปิดสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยและอิสลาม
รายชื่อนักศึกษากองทุนฯ กยศ . กรอ. ที่ได้รับการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 จำนวน 3,558 คน
นักศึกษากองทุนฯ กยศ./กรอ. กู้ต่อเนื่อง ม.อ. ปัตตานีเท่านั้น ชั้นปี 2-5 บันทึกค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561
กำหนดการทำและส่งสัญญาเงินกู้ กรอ. รายใหม่ 1/2559

ข่าวสมัครงาน

วิทยาลัยอิสลามศึกษารับสมัครอาจารย์ด้านอิสลามศึกษา วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา
คณะรัฐศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ (ทางด้านพลศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
คณะศึกษาศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ทางด้านฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
คณะวิทยาการสื่อสาร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

ขอเชิญ อบรมการใช้งานฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library และฐานข้อมูล Early Arabic Printed Books from British Library Early Arabic Printed Book from British Library
Congratulations to Prize-Winning Members of JFK Library
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล! กรุณาติดต่อรับรางวัลภายใน 31 ต.ค.2561 ค่ะ
ข่าวดี!! หอสมุดฯ จัดกิจกรรม JFK เพิ่มวันยืมย้าว ยาว ไม่อั้น
ธ สถิตในใจตราบนิรันดร์ ม.อ.ปัตตานี

ข่าวไอที

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวน่าสนใจ

ขอเชิญจิตอาสาร่วมปลูกต้นไม้"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"
ขยายเวลาส่งวิดีโอแนะนำม.อ.ปัตตานีเข้าประกวดชิงเงินรางวัล
ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรม “ภัทรมหาราชสดุดี” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 พร้อมใส่เสื้อเหลือง
วิทยาเขตปัตตานีขอเชิญร่วมกิจกรรมวันรูสมิแล
ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่งเพื่อระลึกวันรูสมิแล

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่จอดรถยนต์ วิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมอาคารที่ทำการบริหารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ในโครงการ HR4ASIA จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อตอบสนองเป้าหมายของแผนบูรณาการวิจัย”
ม.อ.ปัตตานี รับสมัครร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบสร้างสรรค์

ข่าวจากงานการเงินและบัญชี

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากงานวิเทศสัมพันธ์

Rusamilae Day at Pattani Campus
In-House Mosquito Control
Closure of the JFK Library
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012