:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: เมนู ::
 
but MIS Center
but E-Mail Student
but ห้องเรียนเสมือน
but งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
  but2 หลักสูตร
  but2 คำอธิบายรายวิชา
  but2 คู่มือการศึกษาปริญญาตรี
  but2 คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  but2 ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  but2 download แบบฟอร์มงานทะเบียน
but กองกิจการนักศึกษา
  but2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
  but2 ระบบหอพักในมหาวิทยาลัย
  but2 ระบบหอพักในกำกับ (สหกรณ์)
  but2 ทุนการศึกษา
  but2 ระบบเลือกตั้งออนไลน์
but กองบริการการศึกษา
  but2 กิจกรรมบ่ายวันพุธ
but หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
but iPSU Pattani Application
 
:: Prince of Songkla University >> Pattani campus ::
นักศึกษา

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ เป็นมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคที่มี หลายวิทยาเขต ประกอบด้วยวิทยาเขตทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง โดยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 ในปีการศึกษา 2560 นับเป็นปีที่ 50
            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ. 2511 ได้แก่ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 60 คน และได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบันมี 7 คณะ/ 1 วิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีทั้งสิ้น 9,014 คน โดยจำแนกเป็น

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี 8,064 คน (หลักสูตร 4 ปี 5,983คน และหลักสูตร 5 ปี 2,081 คน)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต 287 คน
 • ปริญญาโท 540 คน  (ภาคปกติ 344 คน ภาคสมทบ 196 คน)
 • ระดับปริญญาเอก 123 คน

  การรับนักศึกษาดังกล่าวข้างต้น จำแนกตามประเภทสาขาวิชา ได้ดังนี้
        - สาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาการสอนอิสลามศึกษา
        - สาขามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
        - สาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์
        - สาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์
        - สาขาการสื่อสารมวลชนและการเอกสาร ได้แก่ คณะวิทยาการสื่อสาร
        - สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        - สาขาแพทยศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี


กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแยกตามระดับการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกราฟแสดงจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
จำแนกตามระดับการศึกษา/ภูมิลำเนา/ศาสนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


จำนวนนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
จำแนกตามประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561

ข่าวจากงานทะเบียนฯ

ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
รายชื่อ นศ.วัน/เดือน/ปีเกิดในฐานข้อมูล สน.1-2 ไม่ถูกต้อง
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนหน่วยกิตผิดระเบียบฯ 1/2561
รายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถเรียกเก็บค่าเทอม 1/2561

ข่าวนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

รับสมัครนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ
ขยายเวลาส่งวิดีโอแนะนำม.อ.ปัตตานีเข้าประกวดชิงเงินรางวัล
การยื่นผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ.2562
ปฏิทินการแจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษาภาค 1/2561
นักศึกษาติดต่อรับบัตรเอทีเอ็มคืนที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

ข่าวจากกองกิจการนักศึกษา

หน่วยทุนการศึกษา ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อ ด่วนที่สุด
ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืม กยศ./กรอ. (ประเภทกู้ต่อเนื่อง ม.อ. ทุกชั้นปี) ภาคการศึกษาที่ 2/2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นักศึกษากองทุนฯ กยศ.รายใหม่ และผู้กู้ กรอ.รายใหม่ 1/2561 ทำการเปิดสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยและอิสลาม
รายชื่อนักศึกษากองทุนฯ กยศ . กรอ. ที่ได้รับการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 จำนวน 3,558 คน

ข่าวสมัครงาน

สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ งานให้บริการขับรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กองกิจการนักศึกษาฯ)
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ (บริการทำความสะอาด, บริการช่างระบบน้ำ)
คณะวิทยาการสื่อสาร ประกาศผลคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ (หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต แขนงวิชาการประถมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

หอสมุดฯ ปิดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ (28 ธ.ค.61-1 ม.ค.62)
Opening Hours of JFK Library during Semester Break
เวลาเปิดบริการหอสมุดฯ ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562
ขอเชิญอ่านวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ข่าวไอที

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวน่าสนใจ

เปิดงานนิทรรศการวันภาษาอาหรับโลก ที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี
สร้างลาแมสะมิแล ลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่หลังคาคลุมเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
ภาพ/ข่าวธนาคารออมสินเปิด Innovation Club ที่ม.อ.ปัตตานี
ธนาคารออมสินเปิด Innovation Club ที่ม.อ.ปัตตานี
โรงเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานี ติดลำดับ 1 ใน 10 ในกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 จากสาธิต 21 สถาบันทั่วประเทศ

ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสภาพอากาศ (ครั้งที่2)
ประกาศประกวดชุดแบบจำลองกายวิภาคของมนุษย์
ประกาศประกวดชุดอ่านวิเคราะห์ปริมาณสารละลายแบบหลายตัวอย่าง

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากงานการเงินและบัญชี

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากงานวิเทศสัมพันธ์

Early Closure of the JFK Library on Loy Krathong Day
Mosquito Control Program on Campus
Class Cancellation on Rusamilae Day
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012