:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: เมนู ::
 
but Intranet
but MIS-Center
but MIS-DSS
but E-Mail Staff
but PN PSU Feed
but หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
but ระบบงานสารบรรณ
but ระบบงานยานยนต์
but ระบบเอกสาร
but ระบบจองห้องประชุมทางไกล
but Competency
but TOR Online
but ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
but ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์
but ระบบประเมินความพึงพอใจ
but หน่วยส่งเสริมการวิจัย
but ระบบขอบ้านพักสายสนับสนุน
 
บุคลากร


            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 1,297 คน จำแนกเป็นประเภทบุคลากร/ระดับการศึกษา และระดับตำแหน่งทางวิชาการ ได้ดังนี้
            ประเภทข้าราชการ                                           55   คน
            ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานะ)      255   คน
            ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย                           473   คน
            ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้                21   คน
            ประเภทพนักงานเงินรายได้                               367   คน
            ประเภทลูกจ้างงบประมาณอื่นๆ                            17   คน
            ประเภทลูกจ้างประจำ                                        86   คน
            ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ)                              18   คน
            ประเภทผู้บริหาร                                                5   คน


            บุคลากรสายวิชาการ
            - บุคลากรสายวิชาการ มีจำนวนทั้งสิ้น 507 คน จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก 231 คน (45.5%) ระดับปริญญาโท 259 คน (51.1%) และระดับปริญญาตรี 17 คน (3.4%)
                                                 
            - จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ 22 คน (4.3%) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 126 คน (24.9%) และอาจารย์ 359 คน (70.8%)

            บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
            - บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีจำนวนทั้งสิ้น 664 คน จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก     6 คน (0.8%) ระดับปริญญาโท 111 คน (16.7%) ระดับปริญญาตรี 379 คน (57.2%) และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 168 คน (25.3%)


จำนวนบุคลากรสายวิชาการ
(รวมโรงเรียนสาธิตและอนุบาลสาธิต)
วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ
จำนวน    ร้อยละ  จำนวน    ร้อยละ 
ปริญญาเอก 231 45.5 รองศาสตราจารย์ 22 4.3
ปริญญาโท 259 51.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 126 24.9
ปริญญาตรี 17 3.4 อาจารย์ 359 70.8
รวม 507 100.0 รวม 507 100.0
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน
(รวมโรงเรียนสาธิตและอนุบาลสาธิต)
วุฒิการศึกษา
จำนวน      ร้อยละ   
ปริญญาเอก 6 0.8
ปริญญาโท 111 16.7
ปริญญาตรี 379 57.2
ต่ำกว่าปริญญาตรี 168 25.3
รวม 664 100.0
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561
 
 

ข่าวจากงานทะเบียนฯ

รายชื่อ นศ.วัน/เดือน/ปีเกิดในฐานข้อมูล สน.1-2 ไม่ถูกต้อง
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนหน่วยกิตผิดระเบียบฯ 1/2561
รายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถเรียกเก็บค่าเทอม 1/2561
ปฏิทินการแจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษาภาค 1/2561
ตารางเรียนวิชา 950-101 จิตวิวัฒน์ กลุ่ม 9, 10 และ 11

ข่าวนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

ขยายเวลาส่งวิดีโอแนะนำม.อ.ปัตตานีเข้าประกวดชิงเงินรางวัล
การยื่นผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ.2562
รับสมัครนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ทีมละ 3-4 คนเข้าร่วมโครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9 ชิงเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมทรานสคริป นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ที่กู้เงิน กยศ. กรอ. สมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถเ
ปฏิทินการแจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษาภาค 1/2561
บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ป.เอก

ข่าวจากกองกิจการนักศึกษา

กำหนดการทำและส่งสัญญาเงินกู้ กยศ. และ กรอ. สำหรับผู้กู้ กยศ.รายเก่า(จากมัธยม)ชั้นปีที่ 1 และรายใหม่/รายเก่า กยศ./กรอ.ทุกชั้นปี ภาคการศึกษา 1/2561
นักศึกษากองทุนฯ กยศ.รายใหม่ และผู้กู้ กรอ.รายใหม่ 1/2561 ทำการเปิดสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยและอิสลาม
รายชื่อนักศึกษากองทุนฯ กยศ . กรอ. ที่ได้รับการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 จำนวน 3,558 คน
นักศึกษากองทุนฯ กยศ./กรอ. กู้ต่อเนื่อง ม.อ. ปัตตานีเท่านั้น ชั้นปี 2-5 บันทึกค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561
กำหนดการทำและส่งสัญญาเงินกู้ กรอ. รายใหม่ 1/2559

ข่าวสมัครงาน

วิทยาลัยอิสลามศึกษารับสมัครอาจารย์ด้านอิสลามศึกษา วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา
คณะรัฐศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ (ทางด้านพลศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
คณะศึกษาศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ทางด้านฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
คณะวิทยาการสื่อสาร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

ขอเชิญ อบรมการใช้งานฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library และฐานข้อมูล Early Arabic Printed Books from British Library Early Arabic Printed Book from British Library
Congratulations to Prize-Winning Members of JFK Library
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล! กรุณาติดต่อรับรางวัลภายใน 31 ต.ค.2561 ค่ะ
ข่าวดี!! หอสมุดฯ จัดกิจกรรม JFK เพิ่มวันยืมย้าว ยาว ไม่อั้น
ธ สถิตในใจตราบนิรันดร์ ม.อ.ปัตตานี

ข่าวไอที

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวน่าสนใจ

ขอเชิญจิตอาสาร่วมปลูกต้นไม้"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"
ขยายเวลาส่งวิดีโอแนะนำม.อ.ปัตตานีเข้าประกวดชิงเงินรางวัล
ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรม “ภัทรมหาราชสดุดี” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 พร้อมใส่เสื้อเหลือง
วิทยาเขตปัตตานีขอเชิญร่วมกิจกรรมวันรูสมิแล
ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่งเพื่อระลึกวันรูสมิแล

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่จอดรถยนต์ วิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมอาคารที่ทำการบริหารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ในโครงการ HR4ASIA จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อตอบสนองเป้าหมายของแผนบูรณาการวิจัย”
ม.อ.ปัตตานี รับสมัครร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบสร้างสรรค์

ข่าวจากงานการเงินและบัญชี

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากงานวิเทศสัมพันธ์

Rusamilae Day at Pattani Campus
In-House Mosquito Control
Closure of the JFK Library
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012