:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: เมนู ::
 
but Intranet
but MIS-Center
but MIS-DSS
but E-Mail Staff
but PN PSU Feed
but หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
but ระบบงานสารบรรณ
but ระบบงานยานยนต์
but ระบบเอกสาร
but ระบบจองห้องประชุมทางไกล
but Competency
but TOR Online
but ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
but ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์
but ระบบประเมินความพึงพอใจ
but หน่วยส่งเสริมการวิจัย
but ระบบขอบ้านพักสายสนับสนุน
 
บุคลากร


            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 1,297 คน จำแนกเป็นประเภทบุคลากร/ระดับการศึกษา และระดับตำแหน่งทางวิชาการ ได้ดังนี้
            ประเภทข้าราชการ                                           55   คน
            ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานะ)      255   คน
            ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย                           473   คน
            ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้                21   คน
            ประเภทพนักงานเงินรายได้                               367   คน
            ประเภทลูกจ้างงบประมาณอื่นๆ                            17   คน
            ประเภทลูกจ้างประจำ                                        86   คน
            ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ)                              18   คน
            ประเภทผู้บริหาร                                                5   คน


            บุคลากรสายวิชาการ
            - บุคลากรสายวิชาการ มีจำนวนทั้งสิ้น 507 คน จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก 231 คน (45.5%) ระดับปริญญาโท 259 คน (51.1%) และระดับปริญญาตรี 17 คน (3.4%)
                                                 
            - จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ 22 คน (4.3%) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 126 คน (24.9%) และอาจารย์ 359 คน (70.8%)

            บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
            - บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีจำนวนทั้งสิ้น 664 คน จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก     6 คน (0.8%) ระดับปริญญาโท 111 คน (16.7%) ระดับปริญญาตรี 379 คน (57.2%) และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 168 คน (25.3%)


จำนวนบุคลากรสายวิชาการ
(รวมโรงเรียนสาธิตและอนุบาลสาธิต)
วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ
จำนวน    ร้อยละ  จำนวน    ร้อยละ 
ปริญญาเอก 231 45.5 รองศาสตราจารย์ 22 4.3
ปริญญาโท 259 51.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 126 24.9
ปริญญาตรี 17 3.4 อาจารย์ 359 70.8
รวม 507 100.0 รวม 507 100.0
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน
(รวมโรงเรียนสาธิตและอนุบาลสาธิต)
วุฒิการศึกษา
จำนวน      ร้อยละ   
ปริญญาเอก 6 0.8
ปริญญาโท 111 16.7
ปริญญาตรี 379 57.2
ต่ำกว่าปริญญาตรี 168 25.3
รวม 664 100.0
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561
 
 

ข่าวจากงานทะเบียนฯ

ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
รายชื่อ นศ.วัน/เดือน/ปีเกิดในฐานข้อมูล สน.1-2 ไม่ถูกต้อง
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนหน่วยกิตผิดระเบียบฯ 1/2561
รายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถเรียกเก็บค่าเทอม 1/2561

ข่าวนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

รับสมัครนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ
ขยายเวลาส่งวิดีโอแนะนำม.อ.ปัตตานีเข้าประกวดชิงเงินรางวัล
การยื่นผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ.2562
ปฏิทินการแจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษาภาค 1/2561
นักศึกษาติดต่อรับบัตรเอทีเอ็มคืนที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

ข่าวจากกองกิจการนักศึกษา

หน่วยทุนการศึกษา ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อ ด่วนที่สุด
ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืม กยศ./กรอ. (ประเภทกู้ต่อเนื่อง ม.อ. ทุกชั้นปี) ภาคการศึกษาที่ 2/2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นักศึกษากองทุนฯ กยศ.รายใหม่ และผู้กู้ กรอ.รายใหม่ 1/2561 ทำการเปิดสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยและอิสลาม
รายชื่อนักศึกษากองทุนฯ กยศ . กรอ. ที่ได้รับการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 จำนวน 3,558 คน

ข่าวสมัครงาน

สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ งานให้บริการขับรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กองกิจการนักศึกษาฯ)
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ (บริการทำความสะอาด, บริการช่างระบบน้ำ)
คณะวิทยาการสื่อสาร ประกาศผลคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ (หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต แขนงวิชาการประถมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

หอสมุดฯ ปิดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ (28 ธ.ค.61-1 ม.ค.62)
Opening Hours of JFK Library during Semester Break
เวลาเปิดบริการหอสมุดฯ ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562
ขอเชิญอ่านวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ข่าวไอที

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวน่าสนใจ

เปิดงานนิทรรศการวันภาษาอาหรับโลก ที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี
สร้างลาแมสะมิแล ลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่หลังคาคลุมเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
ภาพ/ข่าวธนาคารออมสินเปิด Innovation Club ที่ม.อ.ปัตตานี
ธนาคารออมสินเปิด Innovation Club ที่ม.อ.ปัตตานี
โรงเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานี ติดลำดับ 1 ใน 10 ในกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 จากสาธิต 21 สถาบันทั่วประเทศ

ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสภาพอากาศ (ครั้งที่2)
ประกาศประกวดชุดแบบจำลองกายวิภาคของมนุษย์
ประกาศประกวดชุดอ่านวิเคราะห์ปริมาณสารละลายแบบหลายตัวอย่าง

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากงานการเงินและบัญชี

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากงานวิเทศสัมพันธ์

Early Closure of the JFK Library on Loy Krathong Day
Mosquito Control Program on Campus
Class Cancellation on Rusamilae Day
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012