:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: เมนู ::
 
but Intranet
but MIS-Center
but MIS-DSS
but E-Mail Staff
but PN PSU Feed
but หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
but ระบบงานสารบรรณ
but ระบบงานยานยนต์
but ระบบเอกสาร
but ระบบจองห้องประชุมทางไกล
but Competency
but TOR Online
but ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
but ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์
but ระบบประเมินความพึงพอใจ
but หน่วยส่งเสริมการวิจัย
but ระบบขอบ้านพักสายสนับสนุน
 
บุคลากร


            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 1,297 คน จำแนกเป็นประเภทบุคลากร/ระดับการศึกษา และระดับตำแหน่งทางวิชาการ ได้ดังนี้
            ประเภทข้าราชการ                                           55   คน
            ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานะ)      255   คน
            ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย                           473   คน
            ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้                21   คน
            ประเภทพนักงานเงินรายได้                               367   คน
            ประเภทลูกจ้างงบประมาณอื่นๆ                            17   คน
            ประเภทลูกจ้างประจำ                                        86   คน
            ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ)                              18   คน
            ประเภทผู้บริหาร                                                5   คน


            บุคลากรสายวิชาการ
            - บุคลากรสายวิชาการ มีจำนวนทั้งสิ้น 507 คน จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก 231 คน (45.5%) ระดับปริญญาโท 259 คน (51.1%) และระดับปริญญาตรี 17 คน (3.4%)
                                                 
            - จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ 22 คน (4.3%) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 126 คน (24.9%) และอาจารย์ 359 คน (70.8%)

            บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
            - บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีจำนวนทั้งสิ้น 664 คน จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก     6 คน (0.8%) ระดับปริญญาโท 111 คน (16.7%) ระดับปริญญาตรี 379 คน (57.2%) และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 168 คน (25.3%)


จำนวนบุคลากรสายวิชาการ
(รวมโรงเรียนสาธิตและอนุบาลสาธิต)
วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ
จำนวน    ร้อยละ  จำนวน    ร้อยละ 
ปริญญาเอก 231 45.5 รองศาสตราจารย์ 22 4.3
ปริญญาโท 259 51.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 126 24.9
ปริญญาตรี 17 3.4 อาจารย์ 359 70.8
รวม 507 100.0 รวม 507 100.0
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน
(รวมโรงเรียนสาธิตและอนุบาลสาธิต)
วุฒิการศึกษา
จำนวน      ร้อยละ   
ปริญญาเอก 6 0.8
ปริญญาโท 111 16.7
ปริญญาตรี 379 57.2
ต่ำกว่าปริญญาตรี 168 25.3
รวม 664 100.0
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561
 
 

ข่าวจากงานทะเบียนฯ

ประกาศตารางสอบกลางภาค ฉบับชั่วคราว ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ย้ายห้องเรียนทุกวิชาที่เรียนห้อง 58303 ภาค 2/2561
ย้ายห้องเรียน วิชา 914-102 Aesthetics in Artistic Works กลุ่ม 01
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินการแจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษาภาค 1/2561

ข่าวนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

ขยายเวลาส่งวิดีโอแนะนำม.อ.ปัตตานีเข้าประกวดชิงเงินรางวัล
ปฏิทินการแจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษาภาค 1/2561
นักศึกษาติดต่อรับบัตรเอทีเอ็มคืนที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
กำหนดการเซ็นเอกสารทุนจูงใจต่างพื้นที่ สำหรับนักศึกษาทุน รหัส 53 และรหัส 54

ข่าวจากกองกิจการนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษากองทุนฯ กยศ./กรอ.ที่ได้รับการผ่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กำหนดการเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (เฉพาะนักศึกษาผู้กู้กองทุนฯกยศ./ กรอ. รายเก่า ม.อ. ปัตตานี ชั้นปี 1-5 เท่านั้น)
กำหนดการทำและส่งสัญญาเงินกู้ กรอ. รายใหม่ 1/2559

ข่าวสมัครงาน

สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา
วิทยาลัยอิสลามศึกษา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากร ม.อ.ปัตตานี
สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
คณะศึกษาศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี เทศกาลแห่งความรัก "รักเธอ...รักษ์โลก: Love You Love Earth"
Winner Announcement! Valentine’s Day Season
หอสมุดฯ ปิดบริการ วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 (วันมาฆบูชา)
Closure of JFK Library on Makha Bucha Day
เชิญร่วมกิจกรรม เทศกาลแห่งความรัก 11-18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอสมุดฯ ชั้น 1

ข่าวไอที

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวน่าสนใจ

ขอเชิญร่วมงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ประจำปี 2562
การใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า และการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง/นอกราชอาณาจักร
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา
นักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 1 เลือก ม.อ.สูงเป็นอันดับ 3 ของมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562

ข่าวประกวดราคา

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ม.อ.ปัตตานีจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6
สถาบันฮาลาล ม.อ.จัดโครงการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำจิ้มบรรจุขวด”
ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนดาราศาสตร์

ข่าวจากงานการเงินและบัญชี

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากงานวิเทศสัมพันธ์

Electric tram service (Blue Transportation System/ Blue TS) to be put on trial from 29 January 2019 in Pattani Campus
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012