:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: เมนู ::
 
but Intranet
but MIS-Center
but MIS-DSS
but E-Mail Staff
but PN PSU Feed
but หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
but ระบบงานสารบรรณ
but ระบบงานยานยนต์
but ระบบเอกสาร
but ระบบจองห้องประชุมทางไกล
but Competency
but TOR Online
but ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
but ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์
but ระบบประเมินความพึงพอใจ
but หน่วยส่งเสริมการวิจัย
but ระบบขอบ้านพักสายสนับสนุน
 
บุคลากร


            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 1,297 คน จำแนกเป็นประเภทบุคลากร/ระดับการศึกษา และระดับตำแหน่งทางวิชาการ ได้ดังนี้
            ประเภทข้าราชการ                                           52   คน
            ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานะ)      233   คน
            ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย                           511   คน
            ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้                32   คน
            ประเภทพนักงานเงินรายได้                               367   คน
            ประเภทลูกจ้างงบประมาณอื่นๆ                            15   คน
            ประเภทลูกจ้างประจำ                                        78   คน

            บุคลากรสายวิชาการ
            - บุคลากรสายวิชาการ มีจำนวนทั้งสิ้น 528 คน จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก 247 คน (46.8%) ระดับปริญญาโท 262 คน (49.6%) และระดับปริญญาตรี 19 คน (3.6%)
                                                 
            - จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ 1 คน (0.2%) รองศาสตราจารย์ 20 คน (3.8%) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 126 คน (23.9%) และอาจารย์ 381 คน (72.2%)

            บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
            - บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีจำนวนทั้งสิ้น 559 คน จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก     7 คน (1.3%) ระดับปริญญาโท 119 คน (21.3%) ระดับปริญญาตรี 376 คน (67.3%) และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 57 คน (10.2%)


จำนวนบุคลากรสายวิชาการ
(รวมโรงเรียนสาธิตและอนุบาลสาธิต)
วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ
จำนวน    ร้อยละ  จำนวน    ร้อยละ 
ปริญญาเอก 247 46.8 ศาสตราจารย์ 1 0.2
ปริญญาโท 262 49.6 รองศาสตราจารย์ 20 3.8
ปริญญาตรี 19 3.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 126 23.8
อาจารย์ 381 72.2
รวม 528 100.0 รวม 528 100.0
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน
(รวมโรงเรียนสาธิตและอนุบาลสาธิต)
วุฒิการศึกษา
จำนวน      ร้อยละ   
ปริญญาเอก 7 1.2
ปริญญาโท 119 21.3
ปริญญาตรี 376 67.3
ต่ำกว่าปริญญาตรี 57 10.2
รวม 559 100.0
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2562
 
 

ข่าวจากงานทะเบียนฯ

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ขอให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาค 2/2561 แจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษา
รายชื่อ นศ.ที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ ภาค 2/2561
ย้ายห้องเรียนทุกวิชาที่เรียนห้อง 58303 ภาค 2/2561
ปฏิทินการแจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษาภาค 1/2561

ข่าวนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการกระทำผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ ในการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา 2562
ชุดความรู้ "คู่มือการชำระหนี้ กยศ."
ปฏิทินการแจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษาภาค 1/2561
นักศึกษาติดต่อรับบัตรเอทีเอ็มคืนที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
กำหนดการเซ็นเอกสารทุนจูงใจต่างพื้นที่ สำหรับนักศึกษาทุน รหัส 53 และรหัส 54

ข่าวจากกองกิจการนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืม กยศ./กรอ. (ประเภทกู้ต่อเนื่องชั้นปี2-5) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
กำหนดการทำและส่งสัญญาเงินกู้ กรอ. รายใหม่ 1/2559

ข่าวสมัครงาน

สำนักงานอธิการบดี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้าสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่ 3721
คณะศึกษาศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งครู จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
คณะวิทยาการสื่อสารขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

ขอเชิญอ่านวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
Closure of JFK Library, PSU Pattani
ข่าวดี!! หอสมุดฯ จัดกิจกรรม JFK เพิ่มวันยืมย้าว ยาว ไม่อั้น

ข่าวไอที

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวน่าสนใจ

สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดตลาดเกษตรกร จ.ปัตตานี ณ ม.อ.ปัตตานี
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1440
รับสมัครเข้าร่วมโครงการ IELTS Preparation Workshop 2019
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนักดำน้ำลึกจิตอาสาเพื่อการอนุรักษ์และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมงานวันสู่เหย้าในวาระที่คณะครบรอบ 45 ปี

ข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างติดตั้ง สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ด้วยเทคโนโลยีและสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน ด้วยวิธีประกวดราค
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัวร์โครงการทัศนศึกษา เรียนรู้ ดูงาน ณ ประเทศรัสเซีย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) โครงการ วมว.
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการ วมว.)

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

คณะวิทยาการสื่อสาร เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคขั้นเทพ "ภาพเป๊ะ แคปชั่นปัง บนสื่อออนไลน์ ยุค 4.0"
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562"
ม.อ.ปัตตานีจัดอบรมฟิวชั่น ฟู้ด อาหารหลากอารยธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
ม.อ.ปัตตานีขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ดินแดนแฟนตาซี: ความจริงและจินตนาการ ในสังคมดิจิทัล"
ม.อ.ปัตตานีจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6

ข่าวจากงานการเงินและบัญชี

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากงานวิเทศสัมพันธ์

Celebrating the Foundation Day of Prince of Songkla University
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012