:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: Quick Link ::
 
 
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
 
- สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียางพารา
- รวมพลังข้าราชการไทย ลดใช้พลังงาน
- ฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนใต้
- ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนใต้
- ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
- เพลงเพื่อสันติภาพ
- ปฏิญญาหาดใหญ่
- ศูนย์สื่อการเรียนรู้
- ข้อมูลอัตลักษณ์ (Branding) มหาวิทยาลัยสงขลานครินคร์
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
 
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ศูนย์ข้อมูลโรคและอาการ
- สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ
- กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012