:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: แนะนำมหาวิทยาลัย ::
 
but ประวัติความเป็นมา
but วิสัยทัศน์/พันธกิจ
but ปณิธาน
but ตรามหาวิทยาลัย
but วันสำคัญ ม.อ.ปัตตานี
but เพลงประจำมหาวิทยาลัย
but ผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี
but หอประวัติ
but หอจดหมายเหตุ
but ธนาคารภาพ
but วิดีโอแนะนำม.อ.ปัตตานี
(Chinese version)
but วิดีโอแนะนำม.อ.ปัตตานี
(English version)
but PowerPoint แนะนำม.อ.ปัตตานี
but วิดีโอแนะนำม.อ.
5 วิทยาเขต
but วิดีโอ 50 ปี ม.อ.ปัตตานี
(Thai version)
but วิดีโอ 50 ปี ม.อ.ปัตตานี
(English version)
 
:: Prince of Songkla University >> Pattani campus ::
ตรามหาวิทยาลัย
มหาพิชัยมงกุฎ คือ ศิราภรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญ แสดงว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์

จักรกับตรีศูล คือ ตราเครื่องหมายประจำพระบรมราชวงศ์จักรี

ม.อ. คือ อักษรย่อจากพระนามเดิม สมเด็จพระบรมราชชนก เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช

สงขลานครินทร์ คือ พระอิสริยยศที่พระบรมราชชนก (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5) โปรดเกล้าฯสถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช ขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นเกียรติแก่เมืองสงขลา เสมือนทรงเป็นเจ้าแห่งนครสงขลา
เมื่อ พ.ศ. 2446 และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2513 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯให้เฉลิมพระนามสมเด็จพระราชบิดา ว่า "สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก"
ตามราชกิจจานุเบกษา ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมราชชนก และ สมเด็จพระบรมราชชนนี ฉบับพิเศษ หน้า 1 เล่ม 87 ตอนที่ 52 วันที่ 12 มิถุนายน 2513

ดอกศรีตรัง เป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สีน้ำเงินเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012