:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: แนะนำมหาวิทยาลัย ::
 
but ประวัติความเป็นมา
but วิสัยทัศน์/พันธกิจ
but ปณิธาน
but ตรามหาวิทยาลัย
but วันสำคัญ ม.อ.ปัตตานี
but เพลงประจำมหาวิทยาลัย
but ผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี
but หอประวัติ
but หอจดหมายเหตุ
but ธนาคารภาพ
but วิดีโอแนะนำม.อ.ปัตตานี
(Chinese version)
but วิดีโอแนะนำม.อ.ปัตตานี
(English version)
but PowerPoint แนะนำม.อ.ปัตตานี
but วิดีโอแนะนำม.อ.
5 วิทยาเขต
but วิดีโอ 50 ปี ม.อ.ปัตตานี
(Thai version)
but วิดีโอ 50 ปี ม.อ.ปัตตานี
(English version)
 
:: Prince of Songkla University >> Pattani campus ::
ผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี
ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ
อธิการบดี
E-mail: niwat.k@psu.ac.th
รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
E-mail: imjit.l@psu.ac.th
ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาเขตปัตตานี
E-mail: montira.l@psu.ac.th
ดร.บดินทร์ แวลาเตะ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
E-mail: bordin.w@psu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทอง
ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน
วิทยาเขตปัตตานี
E-mail: nopporn.r@psu.ac.th
ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์
รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน
วิทยาเขตปัตตานี
E-mail: attachai.u@psu.ac.th
อาจารย์เล็ก แซ่จิว
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
E-mail: lek.j@psu.ac.th
อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร วิทยาเขตปัตตานี
E-mail: nursahida.u@psu.ac.th
ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
E-mail: aruneewan.n@psu.ac.th
อาจารย์นวมน จันทร์กลิ่น
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี
E-mail: nawamon.y@psu.ac.th
ดร.เอกนรินทร์ เรืองรักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
E-mail: eaknarin.r@psu.ac.th

ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
E-mail: ekkarin.s@psu.ac.th
รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-mail: sukree.h@psu.ac.th
รศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
E-mail: prajuab.y@psu.ac.th
ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
E-mail: noppadol.t@psu.ac.th
ดร.มูอัสซัล บิลแสละ
คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
E-mail: muazzan.b@psu.ac.th
ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ
คณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา
E-mail: muhammadroflee.w@psu.ac.th
ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
E-mail: chidchanok.r@psu.ac.th
ดร.รอฮานิ เจะอาแซ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
E-mail: rohani.j@psu.ac.th

ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด
ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา
E-mail: pornpawee.s@psu.ac.th
ผศ.ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
และการศึกษาต่อเนื่อง
E-mail: jareerat.su@psu.ac.th
อาจารย์เล็ก แซ่จิว
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
E-mail: lek.j@psu.ac.th

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561

  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012