:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: คณะ/หน่วยงาน ::
 
 
คณะ
 
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาการสื่อสาร
- คณะรัฐศาสตร์
- วิทยาลัยอิสลามศึกษา
- คณะพยาบาลศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย
กอง
 
- กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
- กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
- กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
- กองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี
- กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี
สำนัก/สถาบัน
 
- สำนักงานอธิการบดี
- สำนักวิทยบริการ
- สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
- สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
- สถาบันฮาลาล
หน่วยงาน
 
- สภาอาจารย์ วิทยาเขตปัตตานี
- สภาข้าราชการ วิทยาเขตปัตตานี
- สโมสรบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี
- โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
- ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ
- สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี
- หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
- งานประกันคุณภาพ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานวิเทศสัมพันธ์
- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
- หน่วยคอมพิวเตอร์
- สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
- สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน
- งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์
- สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012