:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 
เรื่อง : นศ.ลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิตผิดระเบียบ ภาคเรียนที่ 1/2560
ถึง : ผู้ที่เกี่ยวข้อง


ด้วยงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา พบว่ามีนักศึกษาตามรายชื่อด้านล่างนี้ ลงทะเบียนเรียนสูงกว่าระเบียบโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีที่นักศึกษาสังกัดอนุมัติ  
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ
เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามระเบียบฯ จึงขอให้นักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนสูงกว่าระเบียบฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากอ.ที่ปรึกษา และคณบดีอนุมัติ หรือ
2. ถอนรายวิชา (เพื่อให้มีจำนวนหน่วยกิตไม่สูงกว่าระเบียบฯ ดังกล่าว) โดยส่งบัตรถอนวิชาเรียนที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน 
ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสารตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ที่งานทะเบียนฯ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนผิดระเบียบฯ  ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2560
5920117217  นายธนากร เกกินะ เอกพลศึกษา ลงทะเบียน 17 ผิดระเบียบ 1 หน่วยกิต
5920210408  นางสาวนดา  ดาแม เอกภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ ลงทะเบียน 18 ผิดระเบียบ 2 หน่วยกิต

     

 


 
วันหมดอายุข่าว : 15/10/2560
ประกาศโดย : หน่วยทะเบียนเรียน [registra] เมื่อวันที่ : 12/09/2560
 
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012