:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
www.pn.psu.ac.th www.pn.psu.ac.th
นักศึกษา
introduce
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
 
เรื่อง : วันชำระเงินค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2560 คือวันศุกร์ที่ 8 - วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560
ถึง : ผู้ที่เกี่ยวข้อง


การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. นักศึกษาที่เลือกวิธีชำระด้วยการหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินทร์  (ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยกำหนดหักเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านบัญชีเงินฝาก ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560
ดังนั้น ให้นักศึกษานำเงินเข้าบัญชีเงินฝากฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่
14 กันยายน 2560 ก่อนเวลา15.00 น. (ซึ่งนักศึกษาที่เลือกวิธีนี้บัญชีเงินฝากต้องใช้งานได้) 
และต้องเตรียมเงินเพิ่มเติมสำหรับหักค่า  ธรรมเนียมรายปีของบัตรประจำตัวนักศึกษา
ATM ID CARD ด้วย
2.
นักศึกษาที่เลือกวิธีชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ระบบ  Bill Payment)  
ให้นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน พร้อมทั้งนำใบแจ้งการชำระเงินนั้น ไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์
หรือธนาคาร- กรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในระหว่างวันศุกร์ที่ 8
- วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560
หากพ้นกำหนดดังกล่าวนักศึกษาจะไม่สามารถเรียกพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและชำระเงินได้อีก
นักศึกษาที่ไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จะถือว่านักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
และมหาวิทยาลัยจะยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักศึกษาต่อไป
3.
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยตนเองผ่าน Web
โดยนักศึกษาต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินก่อนพิมพ์ลงกระดาษ เช่น ต้องไม่มีชื่อเว็บไซต์ หรือวันที่ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาปรากฏอยู่ที่ส่วนหัวและ/หรือส่วนท้ายของกระดาษ และต้องมีเพียงหนึ่งหน้าเท่านั้น โดยนักศึกษาสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
หากมีข้อสงสัยให้นักศึกษาติดต่องานการเงินและบัญชี
ตึกสำนักงานอธิการบดี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://regist.pn.psu.ac.th/documents/regist/regist1-60.pdf


วันหมดอายุข่าว : 30/09/2560
ประกาศโดย : หน่วยทะเบียนเรียน [registra] เมื่อวันที่ : 04/09/2560
 
 
  หน้าแรก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ  
    หน้าหลัก | Quick Link | แผนผังเว็บไซต์ Copyright 2012 Prince of Songkla University, Pattani Campus, All right reserved
Last modified on 3 October, 2012