ข่าวจากงานทะเบียนฯ

           Enrollment for the 2nd Semester of the Academic Year 2021

          ประกาศการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมฯ ภาค 2/2564

          การขอใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

          เว็บไซต์การลงทะเบียนเรียนรายวิชา

          รายชื่อนักศึกษาย้ายสาขาวิชา ย้ายคณะ

          ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564

          ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องยกเลิกการจัดสอบกลางภาค