ข่าวประกวดราคา

            ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 39 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

            ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมพื้นสนามเทนนิส วิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน วิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

            แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การสอนและการวิจัยการถนอมคุณภาพสมุนไพร และผลิตภัณฑ์การเกษตรโดยการทำแห้งเยือกแข็ง

            ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน วิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการธรณีวิทยา

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

            สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

            ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรือนเลี้ยงสัตว์น้ำและโรงเรือนอเนกประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี