ข่าวประกวดราคา

          ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการกลศาสตร์ขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 ชุด

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนสิงหาคม 2564

          รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนมิถุนายน 2564

          ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนเมษายน 2564

          รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2

          รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนมีนาคม 2564

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนมกราคม 2564

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนธันวาคม 2563

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม 2563

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนกันยายน 2563

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนสิงหาคม 2563

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนกรกฏาคม 2563

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนมิถุนายน 2563

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563

          รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนเมษายน 2563

          รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

          เปิดประมูลราคาเช่าพื้นที่ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณด้านหน้าเรือนพักรับรอง Blue Lapan Inn

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสปาฮาลาลต้นแบบ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำเสีย ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำเสีย ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน

          ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสนามฟุตบอล (สนามที่ 1) ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสนามฟุตบอล (สนามที่ 1) ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          เปลี่ยนแปลงประกาศ เปิดประมูลราคาเช่าพื้นที่ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณด้านหน้าเรือนพักรับรอง Blue Lapan Inn

          (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน

          (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน

          ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสปาฮาลาลต้นแบบ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสนามฟุตบอล (สนามที่ 1) ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบแสดงสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัตโนมัติ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งานก่อสร้าง 2 รายการ)

          (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสปาฮาลาลต้นแบบ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน

          ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงคูระบายน้ำ ระยะที่ 2 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงท่อเมนประปาเข้าอาคาร ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงคูระบายน้ำ ระยะที่ 2 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงท่อเมนประปาเข้าอาคาร ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2564

          ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2564

          ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี)

          ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

          ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดปฏิบัติการวิชาพื้นฐานทางเคมีเฉพาะ และชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำและอาหาร