ข่าวประกวดราคา

            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์สารสนเทศและลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับระบบฐานข้อมูลฯ

            ประกาศประกวดซื้อคุรภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์สารสนเทศและลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับระบบฐานข้อมูลและระบบบริการสารสนเทศสำหรับ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

            ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการ วมว.)

            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลให้เช่าพื้นที่ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลจัดเก็บผลมะพร้าว

            ประกาสผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ประกาสผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 39 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ประกาสผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ประกาสผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมพื้นสนามเทนนิส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในวิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

            รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในวิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมอาคารที่ทำการสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

            รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนมกราคม 2563

            รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

            รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนธันวาม 2562

            รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

            รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

            รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

            รายงานผลการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม 2562