ข่าวประกวดราคา

            (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน

            ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสปาฮาลาลต้นแบบ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสนามฟุตบอล (สนามที่ 1) ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบแสดงสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัตโนมัติ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งานก่อสร้าง 2 รายการ)

            (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสปาฮาลาลต้นแบบ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน

            ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงคูระบายน้ำ ระยะที่ 2 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงท่อเมนประปาเข้าอาคาร ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงคูระบายน้ำ ระยะที่ 2 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงท่อเมนประปาเข้าอาคาร ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2564

            ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2564

            ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี)

            ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

            ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดปฏิบัติการวิชาพื้นฐานทางเคมีเฉพาะ และชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำและอาหาร