ข่าวสมัครงาน

            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (สาขาวิชาประวัติศาสตร์)

            รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

            สำนักงานอธิการบดี ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกร เลขที่ 0556

            สำนักงานอธิการบดี ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างระบบน้ำ

            คณะวิทยาการสื่อสารรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

            คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 11 อัตรา

            คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาสุขศึกษา

            คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 13 อัตรา