ข่าวสมัครงาน

            คณะศึกษาศาสตร์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

            คณะศึกษาศาสตร์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา

            ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

            ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือดบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดกองบริการการศึกษา

            รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ งานดูแลสนามและสวน 2 อัตรา

            รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 4 อัตรา

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ งานให้บริการรักษาความปลอดภัย

            แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            ีม.อ.ปัตตานี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา

            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครอาจารย์ จำนวน 9 อัตรา

            รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา และบรรณารักษ์ 1 อัตรา

            คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาการศึกษา จำนวน 12 อัตรา

            คณะศึกษาศาสตร์ประกาศขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาสุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา