เจตจำนงบริหารราชการ

ม.อ. แสดงเจตจำนงบริหารราชการด้วยความโปร่งใส


    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)
โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร และ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมใจรวมพลังเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการ โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 1. ดัชนีความโปร่งใส 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยใช้ แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และ แบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เป็นเครื่องมือในการประเมิน
คำกล่าวแสดงเจตจำนง นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม