แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของบุคลากร
สังกัดสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี


แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากร
สังกัดสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี


กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง


งานยานยนต์


งานรักษาความปลอดภัย


งานสาธารณูปการ


งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม


กองบริหารทรัพยากร วิทยาเขตปัตตานีกองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปัตตานีกองพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานีกองยุทธศาสตร์และพัฒนา วิทยาเขตปัตตานีศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานีศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติศูนย์กฎหมาย วิทยาเขตปัตตานีศูนย์บริหารการเงินการคลัง วิทยาเขตปัตตานีศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน วิทยาเขตปัตตานีศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานีศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีศูนย์ประสานงานบริหารคุณภาพองค์กร วิทยาเขตปัตตานีศูนย์ประสานงานการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี ม.อ.ปัตตานี