รายละเอียดข่าว

เรื่อง : เปิดศูนย์แยกกักในชุมชน สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 แห่งที่ 2 ใน ม.อ.ปัตตานี

ถึง : ทุกท่าน

     โรงพยาบาลปัตตานีขอใช้หอพัก 6 ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเคยเป็นโรงพยาบาลสนาม มาเปิดเป็นศูนย์แยกกักในชุมชน 

สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพศชาย และใช้หอพัก 7 เป็นศูนย์แยกกักในชุมชนเพศหญิง โดยทั้ง 2 หอพักสามารถรับผู้ติดเชื้อได้รวม 400 คน

 

        รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่าตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้อนุญาตให้โรงพยาบาลปัตตานี

ใช้หอพัก 7 เป็น LQ  (Local Quarantine) หรือสถานกักผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมาตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 และปรับมาเป็น CI ( Community Isolation) 

หรือศูนย์แยกกักในชุมชนสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด19 มาตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564  นั้น เนื่องจากจังหวัดปัตตานียังคงมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นประมาณวันละ200 คน 

ดังนั้น ในวันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564) โรงพยาบาลปัตตานีจึงขอใช้หอพัก 6 ซึ่งเดิมเคยเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ของจังหวัดปัตตานี 

ให้มาเป็น CI หรือศูนย์แยกกักในชุมชน ขนาด 200 เตียง สำหรับผู้ติดเชื้อเพศชาย และใช้หอพัก 7 เป็น CI  ศูนย์แยกกักในชุมชนขนาด 200 เตียง 

สำหรับผู้ติดเชื้อเพศหญิง โดยจะขอใช้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564.

วันหมดอายุข่าว : 12/10/2564

ประกาศโดย : นวพงษ์ เพ็ชรอุไร   เมื่อวันที่ : 12/09/2564