รายละเอียดข่าว

เรื่อง : ขอเชิญตอบแบบสำรวจเฝ้าระวัง ติดตามความเสี่ยงโควิด-19 ของบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ถึง : นักศึกษา/บุคลากร

เรียน ทุกท่าน

        ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ได้ออกแบบสำรวจเฝ้าระวัง ติดตามความเสี่ยงโควิด-19  ของบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จึงขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบประเมินตาม URL ข้างล่างนี้
http://secret.oas.psu.ac.th/covid19/

วันหมดอายุข่าว : 30/04/2563

ประกาศโดย : นวพงษ์ เพ็ชรอุไร   เมื่อวันที่ : 25/03/2563