รายละเอียดข่าว

เรื่อง : มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โรงอาหาร ม.อ.ปัตตานี

ถึง : ผู้สนใจ

         ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ประกาศเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3/2563 ให้ร้านอาหารโดยทั่วถึงร้านอาหารที่อยู่ในคูหา
รถเข็น และแผงลอยจำหน่ายอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นและร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม
และการซื้อนำกลับไปบริโภคที่อื่น โดยกำหนดระยะเวลาเปิด-ปิด) นั้น
         ดังนั้น เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่างรวดเร็ว โรงอาหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีมาตรการดังนี้
- เปิดบริการเฉพาะร้านค้า ณ โรงอาหารลานอิฐและลานประดู  ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 18.00 น.
- ให้ผู้ใช้บริการซื้ออาหารนำกลับไปบริโภคที่พักอาศัย (งดให้บริการรับประทานอาหารที่โรงอาหารทุกกรณี ทั้งนี้ขอความกรุณาพกถุงผ้าหรือตะกร้ามาด้วย)
- ทิ้งระยะห่างจากผู้อื่นในการใช้บริการ 1-2 เมตร
- สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ใช้บริการ
- ล้างมือทุกครั้งก่อน/หลังใช้บริการ
- ขอความร่วมมือชำระเงินผ่านแอพลิเคชั้น QR Code ร้านค้า
            ทั้งนี้เพื่อร่วมดูแลผู้ประกอบการให้มีกำลังใจก้าวผ่านภาวะวิกฤตไปได้ด้วยกัน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงงดค่าเช่าพื้นที่และ
ค่าบริหารจัดการร้านค้าตั้งแต่เดือนเมษายน -พฤษภาคม 2563  มาตรการข้างต้นนำใช้ตั้งแต่บัดนี้ - 14 เมษายน 2563.

 

วันหมดอายุข่าว : 15/04/2563

ประกาศโดย : ซูรียะห์ โลหะสัณห์   เมื่อวันที่ : 25/03/2563