รายละเอียดข่าว

เรื่อง : คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา และบรรณารักษ์ 1 อัตรา

ถึง : ผู้สนใจ

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ 3 อัตรา และบรรณารักษ์ 1 อัตรา ดังนี้
             -          รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
http://eduit.pn.psu.ac.th/images/uploaded/word%203-2-63%203351%20pala.pdf  
             -       ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาจิตวิทยาการปรึกษา จำนวน 1 อัตรา   รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
http://eduit.pn.psu.ac.th/images/uploaded/work%203-2-63%201036.pdf  
             -        ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
http://eduit.pn.psu.ac.th/images/uploaded/work%203-2-63%201036.pdf   
             -       รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งบรรณารักษ์  จำนวน 1  อัตรา 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://eduit.pn.psu.ac.th/images/uploaded/work%203-2-63%20bunari.pdf

วันหมดอายุข่าว : 30/04/2563

ประกาศโดย : ซูรียะห์ โลหะสัณห์   เมื่อวันที่ : 04/02/2563