รายละเอียดข่าว

เรื่อง : โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐฯ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ใน 2 หัวข้อ

ถึง : ผู้สนใจ

โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐฯ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ “Intercultural Communication in Light of Ethic Identities” 
โดยวิทยากร คุณ Kristina Preiksaityte ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมจากองค์กร Nonviolent Peaceforce 

และ Dr.Ronnie Delsey ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานปกป้องชีวิตพลเรือนและการจัดการความขัดแย้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม ห้อง 19107 

และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Developing Intercultural Competence: A Theoretical Model”
ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 ณ ห้อง 740203 ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขต (ตึกเรือ)
           ผู้สนใจสามารถแจ้งรายชื่อพร้อมแจ้งวันที่ต้องการเข้าร่วมทางเบอร์โทรศัพท์ภายในของโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐฯ
โทร 5244, 5241 หรือทางอีเมล์ nitchaya.psu@gmail.com หรือ sophia.psu@gmail.com

วันหมดอายุข่าว : 17/01/2563

ประกาศโดย : นวพงษ์ เพ็ชรอุไร   เมื่อวันที่ : 14/01/2563