รายละเอียดข่าว

เรื่อง : คณะศ฿กษาศาสตร์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

ถึง : ผู้สนใจ

เรียน บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ทุกท่าน
 
        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 5 รูป เนื่องในวันครู
ประจำปี 2563 เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ และยกย่องเชิดชูครู อาจารย์
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์และเพื่อนร่วมวิชาชีพ วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 
เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานหน้าคณะศึกษาศาสตร์ (อาคาร 10)
 
                         จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                         คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
 

วันหมดอายุข่าว : 16/01/2563

ประกาศโดย : ฐิติมา พงศ์นวเลิศปัญญา   เมื่อวันที่ : 10/01/2563