รายละเอียดข่าว

เรื่อง : สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดตลาดเกษตรกร จ.ปัตตานี ณ ม.อ.ปัตตานี

ถึง : ผู้สนใจ

           สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี จัดตั้งตลาดเกษตรกรจังหวัดปัตตานี ณ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   บริเวณริมถนนสายกลางระหว่างถนนสายกลางกับลานจอดรถ 
โดยเปิดจำหน่าย
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทุกวันอังคาร ระหว่างเวลา 07.00-14.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนขัตฤกษ์ที่ตรงวันอังคาร ณ บริเวณริมถนนสายกลางระหว่างถนนสายกลางกับ
ลานจอดรถ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ทั้งนี้จะเริ่มเปิดตลาดเกษตรกร
จังหวัดปัตตานีในวันที่อังคารที่ 23 เมษายน 2562 เป็นวันแรกโดยมี ดร.พงศ์เทพ ไข่มุกต์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด

                จึงขอเชิญทุกท่านร่วมซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้ทุกวันอังคาร ระหว่าง
เวลา 07.00-14.00 น. ยกเว้นวันหยุดนขัตฤกษ์ที่ตรงวันอังคาร ณ บริเวณริมถนนสายกลางระหว่าง
ถนนสายกลางกับลานจอดรถ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี .

วันหมดอายุข่าว : 31/12/2562

ประกาศโดย : ซูรียะห์ โลหะสัณห์   เมื่อวันที่ : 22/04/2562