ค้นหา

กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีกองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานีกองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี
คณะพยาบาลศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาการสื่อสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์โครงการจัดตั้งศุนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพโครงการจัดตั้งสมุทรรัฐ
บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาเขตปัตตานีแฟลต1-13วิทยาลัยอิสลามศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
สถานีวิทยุ มอ.ปัตตานีสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี
สำนักงานอธิการบดีสำนักวิทยบริการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
หน่วยงานทั่วไปหอพักนักศึกษาและบ้านพักอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักศรีตรัง
หอพักสหกรณ์องค์การบริหารองค์การนักศึกษาอาคารพรีคลีนิก
อาคารเรียนรวม

 
รวมทั้งสิ้น 0 หมายเลข

พัฒนาระบบโดย...ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปรับปรุง  23  มิถุนายน  2551