ค้นหา

กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีกองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานีกองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี
คณะพยาบาลศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาการสื่อสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์โครงการจัดตั้งศุนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพโครงการจัดตั้งสมุทรรัฐ
บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาเขตปัตตานีแฟลต1-13โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา
วิทยาลัยอิสลามศึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีสถานีวิทยุ มอ.ปัตตานีสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
สภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานีสำนักงานอธิการบดีสำนักวิทยบริการ
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องหน่วยงานทั่วไปหอพักนักศึกษาและบ้านพักอาจารย์ที่ปรึกษา
หอพักศรีตรังหอพักสหกรณ์องค์การบริหารองค์การนักศึกษา
อาคาร58อาคารพรีคลีนิกอาคารเรียนรวม

คณะรัฐศาสตร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการทั่วไป
 
 073-330810
 073-330810
 
 
 สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายสนับสนุนฝ่ายวิชาการ
 
 073-330810
 073-330810
 
 
 ห้องประชุมผู้บริหาร
 3356
 
 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา (คณบดีคณะรัฐศาสตร์)
 3366
 
 
 
 
 อาจารย์ไพซอล ดาโอ๊ะ (รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสหกิจศึกษา)
 3382
 
 
 
 
 อาจารย์ฮาฟีส สาและ (รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ การต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์)
 3381
 
 
 
 
 ดร.สุธิรัส ชูชื่น (รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และกิจการพิเศษ)
 3358
 
 
 
 
 อาจารย์นัจมีย์ หมัดหมาน (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัย)
 3370
 
 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สามารถ ทองเฝือ
 3368
 
 
 
 
 ดร.วารุณี ณ นคร
 3369
 
 
 
 
 ดร.อับดุลเลาะ ยูโซะ
 3360
 
 
 
 
 ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง
 3371
 
 
 
 
 อาจารย์พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์
 3374
 
 
 
 
 อาจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ
 3375
 
 
 
 
 ดร.อรชา รักดี
 3376
 
 
 
 
 อาจารย์สุไรนี สายนุ้ย
 3377
 
 
 
 
 อาจารย์อสมา มังกรชัย
 3380
 
 
 
 
 งานสารสนเทศ (นายนุรรุสดี แวกะจิ)
 3383
 
 
 
 
 งานอาคารสถานที่ (นายซาบรี แวอูมา)
 3384
 
 
 
 
 งานการเจ้าหน้าที่/งานสารบรรณ (นายกฤษฎา แซ่แต้)
 3385
 
 
 
 
 งานห้องสมุด (___________________)
 3386
 
 
 
 
 งานวิเทศสัมพันธ์(นางสาวอัมนี สุมาลี )
 3387
 
 
 
 
 งานวิชาการ (นายซอลีฮีน เจะเลาะ)
 3388
 
 
 
 
 งานประกันคุณภาพ/งานการเจ้าหน้าที่/เลขาผู้บริหาร (นางสาวสุธิกา วาระหัส)
 3389
 
 
 
 
 งานนโยบายและแผน (นางสาวพัชรินทร์ ช่วยชูจิตร)
 3390
 
 
 
 
 งานกิจการนักศึกษา (นางสาวนัทธมน ราชเสน)
 3391
 
 
 
 
 นายธาดาพงษ์ สำเภาศรี (นายธาดาพงษ์ สำเภาศรี)
 3392
 
 
 
 
 งานทะเบียนนักศึกษา (นางสาวเพลินใจ โภชนกิจ)
 3393
 
 
 
 
 งานการเงินและบัญชี (นางขวัญตา อุลมัย)
 3394
 
 
 
 
 งานพัสดุ (นางสาวซีตีอัยชะห์ ยูโซ๊ะ)
 3395
 
 
 
 
 งานบริการวิชาการ (นางสาวซานียะห์ มะสะอาว)
 3396
 
 
 
 
 แม่บ้าน (นางสาวปรีดา พรมรัตนศรี)
 3397
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น 32 หมายเลข

พัฒนาระบบโดย...ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปรับปรุง  23  มิถุนายน  2551