ค้นหา

กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีกองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานีกองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี
คณะพยาบาลศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาการสื่อสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์โครงการจัดตั้งศุนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพโครงการจัดตั้งสมุทรรัฐ
บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาเขตปัตตานีแฟลต1-13วิทยาลัยอิสลามศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
สถานีวิทยุ มอ.ปัตตานีสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี
สำนักงานอธิการบดีสำนักวิทยบริการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
หน่วยงานทั่วไปหอพักนักศึกษาและบ้านพักอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักศรีตรัง
หอพักสหกรณ์องค์การบริหารองค์การนักศึกษาอาคารพรีคลีนิก
อาคารเรียนรวม

กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรมวิทยาเขตปัตตานี
 1006
 
 
 
 
 ผุ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรมวิทยาเขตปัตตานี
 1105
 
 
 
 
 ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
 1140
 
 
 
 
 ห้องธุรการ
 1235
 073312387
 073312387
 
 
 หน่วยวินัยนักศึกษา
 1231
 
 
 
 
 ห้องกิจกรรมนักศึกษา
 1232
 
 
 
 
 หน่วยหอพักงานบริการและสวัดิการนักศึกษา
 1234
 
 
 
 
 ห้องบริการและสวัสดิการนักศึกษา
 1063
 
 
 
 
 ห้องพยาบาล
 1238
 
 
 
 
 ห้องแนะแนวการศึกษา
 1237
 
 
 
 
 ห้องแนะแนวการศึกษา (ทุนการศึกษา)
 1230
 
 
 
 
 ห้องแนะแนวการศึกษา (กองทุนกู้ยืมฯ)
 1236
 
 
 
 
 ห้องบ้านวัยใส
 1297
 
 
 
 
กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี (ผศ.ดร. ยุพดี ชัยสุขสันต์)
 1002
 
 
 
 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี (อาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน)
 1008
 
 
 
 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี (ดร. นุวรรณ ทับเที่ยง)
 1010
 
 
 
 
 ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
 1200
 
 
 
 
 งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์
 
 
 
 
 
 หัวหน้างานหลักสูตร
 1222
 
 
 
 
 หน่วยธุรการ
 1222
 
 
 
 
 หน่วยหลักสูตร
 1220
 
 
 
 
 หน่วยส่งเสริมการจิจัย
 1221
 
 
 
 
 หน่วยบริการวิชาการ
 1222
 
 
 
 
 หน่วยพัฒนาคณาจารย์
 1222
 
 
 
 
 หน่วยวารสาร
 1352
 
 
 
 
 หัวหน้างานธุรการ (นางสุจิตรา แก้วรอด)
 1201
 
 
 
 
 งานธุรการ
 1202
 
 
 
 
 เลขานุการ
 1011
 
 
 
 
 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
 
 
 
 
 
 หัวหน้างานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
 1210
 073313174
 073313174
 
 
 หน่วยธุรการ (คุณวนิดา โตะโกะ
 1211
 
 
 
 
 หน่วยธุรการและพัสดุ (คุณสมใจ เชื้อมงคล)
 1211
 
 
 
 
 หน่วยทะเบียนเรียนและลงทะเบียนเรียน (คุณกัลยา อนุพัฒน์)
 1080
 
 
 
 
 หน่วยตารางสอนและตารางสอบ (คุณวริษฐา หะไร)
 1212
 
 
 
 
 หน่วยตารางสอนและตารางสอบ (คุณสุวพันธ์ ศรีสวัสดิ์)
 1212
 
 
 
 
 หน่วยคำนวณผล ฯ (คุณประพิศ ชุมพล)
 1073
 
 
 
 
 หน่วยตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา (คุณวิโรจน์ จิเหม)
 1213
 
 
 
 
 หน่วยรับรายงานตัว ทะเบียนประวัติ ข้อมูลและสถิติ (คุณจิตรี อังศุภานิช )
 1213
  0-7331-3174
  0-7331-3174
 
 
 หัวหน้างานธุรการ (คุณสุจิตรา แก้วรอด)
 1201
 073335912
 073313485
 
 
 งานวิเทศสัมพันธ์
 
 
 
 
 
 หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ (คุณทานตะวัน อาภารัตนคุณ)
 1215
 
 
 
 
 หน่วยพิธีการและความร่วมมือ (คุณห้องขวัญ อ่องวุฒิวัฒน์)
 1215
 
 
 
 
 หน่วยทุนและโครงการพิเศษ (คุณสุรเดช ทองบุญชู)
 1225
 
 
 
 
 หน่วยสารสนเทศและประกันคุณภาพ (คุณสุนิตา บุญปถัมภ์)
 1225
 0 7331 2238
 0 7333 50147
 
 
 ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 1066
 
 
 
 
กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 ผู้อำนวยการกองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี
 1216
 073313153
 073312388
 
 
 งานธุรการ
 1033
 073313153
 073312388
 
 
 หน่วยวิเคราะห์และประสานการวางแผน (คุณจิรจินต์ มณีศรี)
 1067
 073313153
 073312388
 
 
 หน่วยผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง
 1218
 
 
 
 
 หน่วยผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง
 1219
 
 
 
 
 หน่วยวิจัยสถาบันฯ (คุณปฐมา อาแว)
 1214
 
 
 
 
 หน่วยงบประมาณ
 1217
 
 
 
 
 ศูนย์ปฏิญญาหาดใหญ่
 1087
 
 
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
 3755
 
 
 
 
 งานอาคาร/งานสารสนเทศ/งานยานยนต์
 3750
 
 
 
 
 งานพัฒนานักศึกษา/งานประกันคุณภาพ
 3751
 
 
 
 
 -
 3752
 
 
 
 
 -
 3753
 
 
 
 
 สำนักงานเลขานุการ
 3754
 
 
 
 
 งานการเงินและบัญชี/งานวางแผน/เลขานุการ
 3754
 
 
 
 
 งานการเจ้าหน้าที่/งานสารบรรณ
 3756
 
 
 
 
 งานวิชาการ/งานหลักสูตร
 3757
 
 
 
 
 งานพัสดุ /ห้อง LAP
 3758
 
 
 
 
 งานประชาสัมพันธ์/งานวัจัย
 3777
 
 
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 คณบดี
 3000
 073312234
 073312232
 2074
 
 รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3010
 
 
 2075
 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 3003
 
 
 2078
 
 รองคณบดีกิจการนักศึกษา
 3014
 
 
 3022
 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
 3004
 
 
 2076
 
 ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 3005
 
 
 
 
 สำนักงานหัวหน้าภาควิชา
 3006
 
 
 
 
 เลขานุการคณะ
 3032
 073348450
 
 2079
 
 หน่วยประสานงานและประชาสัมพันธ์
 
 073331304
 073312232
 
 
 สารบรรณ
 3008
 
 
 
 
 ประชาสัมพันธ์คณะ
 3009
 
 
 
 
 หน่วยคลัง(เงินงบประมาณ)
 3011
 
 
 
 
 หน่วยพัสดุ
 3012
 
 
 
 
 หน่วยเลขานุการประชุม
 3013
 
 
 
 
 หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 3014
 
 
 
 
 หน่วยนโยบายและประสานแผน
 3015
 
 
 
 
 หน่วยพัฒนาบุคลากร
 3016
 
 
 
 
 ห้องอัดสำเนา
 3017
 
 
 
 
 หน่วยวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 3018
 
 
 
 
 หน่วยกิจการนักศึกษา
 3019
 
 
 
 
 หน่วยบัณฑิตศึกษา
 3020
 
 
 
 
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ
 3022
 
 
 2078
 
 หน่วยประสานงานและฝึกอบรม และหน่วยทะเบียน
 3024
 
 
 
 
 หน่วยผลิตเอกสาร
 3025
 
 
 
 
 ศูนย์ข้อมูลมลายูศึกษา
 3026
 
 
 
 
 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 3027
 
 
 
 
 ศูนย์ศึกษารัฐศาสตร์ท้องถิ่นชายแดนภาคใต้
 3028
 
 
 
 
 ห้องเจ้าหน้าที่หน่วยห้องปฏิบัติการ
 3029
 
 
 
 
 ห้องปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
 3031
 
 
 
 
 ห้องปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์ 1 (กายภาพ)
 3033
 
 
 
 
 ห้องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
 3035
 
 
 
 
 ห้องปฏิบัติการภาษาเกาหลี (อาคาร 4) ชั้น 1
 1731
 
 
 
 
 ห้องปฏิบัติการภาษาเกาหลี (อาคาร 4) ชั้น 1
 1723
 
 
 
 
 ห้องปฏิบัติการภาษาเกาหลี (อาคาร 4) ชั้น 2
 1724
 
 
 
 
 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม
 3037
 
 
 
 
 ห้องสโมสรนักศึกษา
 3072
 
 
 
 
 ห้องปฏิบัติทางการแสดงของคณะฯ
 3074
 
 
 
 
 ห้องเครือข่าย ระบบ LAN
 3077
 
 
 
 
 ห้องประชุม 1
 3081
 
 
 
 
 ห้องประชุม 4
 3084
 
 
 
 
 ห้องอบรมสัมนา 2
 3087
 
 
 
 
 เลขานุการคณบดี
 3035
 
 
 
 
ภาควิชาบรรณรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 หัวหน้าภาควิชาบรรณรักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 3057
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ 1
 3057
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ 2
 3058
 
 
 
 
 หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา
 3050
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์
 3061
 
 
 
 
 หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
 3061
 
 
 2085
 
 แผนกวิชารัฐศาสตร์
 3062
 
 
 
 
 แผนกวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 3063
 
 
 
 
 แผนกวิชาพัฒนาสังคม
 3064
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์
 3065
 
 
 
 
แผนกวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์และศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์และศิลปะ
 3066
 
 
 2086
 
 แผนกวิชาประวัติศาสตร์
 3067
 
 
 
 
 ห้องปัตตานีศึกษา
 3068
 
 
 
 
 หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
 3034,3036
 
 
 2087
 
 ห้องพักอาจารย์ 1
 3070
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ 2
 3071
 
 
 
 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก
 3073
 
 
 
 
 แผนกวิชาภาษาเยอรมัน
 3045
 
 
 
 
 แผนกวิชาภาษาฝรั่งเศส
 3075
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ 1 แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
 3048
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ 2 แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
 3049
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ 3 แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
 3047
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ 4 แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
 3025
 
 
 
 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
 3051
 
 
 
 
 แผนกวิชาภาษาจีน
 3052, 3014
 
 
 
 
 แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น
 3052
 
 
 
 
 แผนกวิชาภาษาเกาหลี
 3054
 
 
 
 
 แผนกวิชาภาษามลายู
 3055
 
 
 
 
 แผนกวิชาภาษาอาหรับ
 3056
 
 
 
 
 แผนกวิชาภาษามลายูศึกษา
 3026
 
 
 
 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
 3038
 
 
 2080
 
 ห้องพักอาจารย์ 1 แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
 3039
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ 2 แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
 3040
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ 3 แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
 3041
 
 
 
 
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
 3084
 
 
 
 
 สาขาวิชาการจัดการ
 3099
 
 
 
 
 แผนกวิชาพัฒนาสังคม
 3063
 
 
 
 
 แผนกวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 3064
 
 
 
 
 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
 3065
 
 
 
 
สำนักงานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 สำนักงานเลขานุการคณะ
 
 073331304
 073312232
 
 
 คณบดี
 3000
 073312234
 
 2074
 
 เลขานุการคณบดี
 3035
 
 
 
 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 3002
 073-338092
 
 2076
 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 3003
 
 
 
 
 รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3010
 
 
 
 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 3004,3052
 
 
 
 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
 3018
 
 
 2167
 
 งานบริหารและธุรการ
 
 
 
 
 
 หน่วยสารบรรณ
 3023
 
 
 
 
 หน่วยการเจ้าหน้าที่
 3009,3037
 
 
 
 
 หน่วยประชาสัมพันธ์
 3008
 
 
 
 
 หน่วยผลิตเอกสาร/หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 3044,3020
 073-348450
 
 
 
 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ/หน่วยห้องปฏิบัติการทางภาษา
 3077,3028
 
 
 
 
 งานบริการการศึกษา
 
 
 
 
 
 หน่วยวิชาการ/หน่วยบัณฑิตศึกษา
 3035,3019
 
 
 
 
 หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
 3016
 
 
 
 
 หน่วยบริการวิชาการ
 3013
 073-338064
 
 
 
 หน่วยพัฒนานักศึกษา
 3023,3014
 
 
 
 
 หน่วยประกันคุณภาพ
 3018
 
 
 
 
 หน่วยวิเทศสัมพันธ์
 3018
 
 
 
 
 งานนโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 หน่วยนโยบาลและแผน
 3015,3033
 
 
 
 
 งานคลังและพัสดุ
 
 
 
 
 
 หน่วยคลัง
 3012,3081
 
 
 
 
 หน่วยพัสดุ
 3011
 073-338094
 
 
 
 หน่วยเลขานุการภาควิชา (สังคม)
 3084
 
 
 
 
 หน่วยเลขานุการภาควิชา (ตะวันออก)
 3051
 
 
 
 
 หน่วยเลขานุการภาควิชา (ตะวันตก)
 3073
 
 
 
 
 หน่วยเลขานุการภาควิชา (ปรัชญา ฯ)
 3050
 
 
 
 
 หน่วยเลขานุการภาควิชา (ภูมิศาสตร์)
 3036
 
 
 
 
 หน่วยเลขานุการภาควิชา (ภาษาไทย)
 3039
 
 
 
 
 หน่วยเลขานุการภาควิชา (บรรณารักษ์ ฯ)
 3059
 
 
 
 
 หน่วยเลขานุการภาควิชา (ประวัติศาสตร์)
 3066
 
 
 
 
 ภาควิชาภูมิศาสตร์
 
 
 
 
 
 หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
 3034,3036
 
 
 
 
 ภาควิชาภาษาไทย
 
 
 
 
 
 หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
 3039
 
 
 
 
 แผนกวิชาภาษาไทยและวรรณคดีไทย
 3040,3041,
 
 
 
 
 แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
 3042,3043
 
 
 
 
คณะรัฐศาสตร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการทั่วไป
 3350
 073-330810
 073-330810
 
 
 สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายสนับสนุนฝ่ายวิชาการ
 3351
 073-330810
 073-330810
 
 
 ห้องประชุมผู้บริหาร
 3356
 
 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา (คณบดีคณะรัฐศาสตร์)
 3366
 
 
 
 
 ดร.วารุณี ณ นคร (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)
 3369
 
 
 
 
 ดร.สุธิรัส ชูชื่น (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระหว่างประเทศ ทรพัยากรการเรียนรู้ และกิจการพิเศษ)
 3358
 
 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
 3367
 
 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สามารถ ทองเฝือ
 3368
 
 
 
 
 อาจารย์นัจมีย์ หมัดหมาน
 3370
 
 
 
 
 ดร.อับดุลเลาะ ยูโซะ
 3360
 
 
 
 
 ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง
 3371
 
 
 
 
 อาจารย์พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์
 3374
 
 
 
 
 อาจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ
 3375
 
 
 
 
 ดร.อรชา รักดี
 3376
 
 
 
 
 อาจารย์สุไรนี สายนุ้ย
 3377
 
 
 
 
 อาจารย์ณภัทร รัตนมา
 3378
 
 
 
 
 อาจารย์ดวงยิหวา อุตรสินธุ์
 3379
 
 
 
 
 อาจารย์อสมา มังกรชัย
 3380
 
 
 
 
 อาจารย์ไพซอล ดาโอ๊ะ
 3382
 
 
 
 
 อาจารย์ธัญญธร สายปัญญา
 3357
 
 
 
 
 -
 3359
 
 
 
 
 งานสารสนเทศ (นายนุรรุสดี แวกะจิ)
 3383
 
 
 
 
 งานอาคารสถานที่ (นายซาบรี แวอูมา)
 3384
 
 
 
 
 งานการเจ้าหน้าที่/งานสารบรรณ (นายกฤษฎา แซ่แต้)
 3385
 
 
 
 
 งานวิชาการ (นางสาวสุรัชฎา ศรีพิทักษ์ )
 3386
 
 
 
 
 งานวิเทศสัมพันธ์(นายมูอำหมัด มาซอ)
 3387
 
 
 
 
 งานศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชน (นายอภิรัฐ แก้วบัว)
 3388
 
 
 
 
 งานประกันคุณภาพ/งานการเจ้าหน้าที่/เลขาผู้บริหาร (นางสาวสุธิกา วาระหัส)
 3389
 
 
 
 
 งานนโยบายและแผน (นางสาวพัชรินทร์ ช่วยชูจิตร)
 3390
 
 
 
 
 งานกิจการนักศึกษา (นางสาวนัทธมน ราชเสน)
 3391
 
 
 
 
 นายธาดาพงษ์ สำเภาศรี (นายธาดาพงษ์ สำเภาศรี)
 3392
 
 
 
 
 งานทะเบียนนักศึกษา (นางสาวเพลินใจ โภชนกิจ)
 3393
 
 
 
 
 งานการเงินและบัญชี (นางขวัญตา โรจนกรินทร์)
 3394
 
 
 
 
 งานพัสดุ (นางสาวซีตีอัยชะห์ ยูโซ๊ะ)
 3395
 
 
 
 
 งานบริการวิชาการ (นางสาวซานียะห์ มะสะอาว)
 3396
 
 
 
 
 แม่บ้าน (นางสาวปรีดา พรมรัตนศรี)
 3397
 
 
 
 
 ดร.สุธิรัส ชูชื่น
 3358
 
 
 
 
คณะวิทยาการสื่อสาร
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 คณบดี
 2600
 
 
 2054
 
 เลขานุการคณบดี
 2610
 073349692
 073349692
 
 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 2601
 
 
 
 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 2602
 
 
 
 
 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 2603
 
 
 
 
 ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
 2661
 
 
 
 
 ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
 2656
 
 
 
 
 ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
 2631
 
 
 
 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
 
 
 
 
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 2612
 
 
 
 
 งานธุรการและสารบรรณ
 2610
 
 
 
 
 งานบริหารบุคคล
 2611
 
 
 
 
 งานนโยบายและแผน
 2612
 
 
 
 
 งานการเงินและบัญชี
 2612
 
 
 
 
 งานพัสดุ
 2613
 
 
 
 
 งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 2613
 
 
 
 
 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 2615
 
 
 
 
 งานประชาสัมพันธ์
 2614 ,2617
 
 
 
 
 งานประกันคุณภาพการศึกษา
 2615
 
 
 
 
 ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
 
 
 
 
 
 หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
 2615
 
 
 
 
 งานบริการการศึกษา
 2615,2616
 
 
 
 
 งานรับนักศึกษา (การรับนักศึกษา,การย้ายสาขาวิชา)
 2616
 
 
 
 
 งานพัฒนานักศึกษา
 2616,2617
 
 
 
 
 งานวิจัยและตำรา
 2614
 
 
 
 
 งานบริการวิชาการ
 2610,2614
 
 
 
 
 งานวิเทศสัมพันธ์
 2610
 
 
 
 
 งานห้องปฏิบัติการและสื่อการเรียนรู้
 
 
 
 
 
 งานระบบเครือข่าย/โปรแกรมเมอร์
 2618
 
 
 
 
 งานโสตทัศนูปกรณ์ ฯ
 2619
 
 
 
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ หมายเลข 1890-1896 ตามด้วยหมายเลขห้อง ดังนี้
 1890
 073312179
 
 
 
 สำนักงานภาควิชา operator (สุนารี) กด 101 หรือ 0
 101
 
 
 
 
 Fax
 102
 
 
 
 
 หัวหน้าภาควิชา
 103
 
 
 2097
 
 ห้องประชุมเล็ก
 104
 
 
 
 
 ผศ.สุนันต์ ทองสีนุช
 105
 
 
 
 
 ดร.เมตตา กูนิง, อ.อภิรดี แซ่ลิ่ม
 106
 
 
 
 
 อ.จงกลณี รุ่งเรือง, อ.นิฟาตมะห์ มะกาเจ
 107
 
 
 
 
 อ.ภาขวัญ ริยาพันธ์, อ.จันทร์เพ็ญ ทวนขุนทด
 108
 
 
 
 
 อ.อาทิตย์ อินทรสิทธิ์
 109
 
 
 
 
 ผศ.วิรัช กุศลศิริ
 110
 
 
 
 
 ผศ.พักตรา คูบุรัตถ์
 111
 
 
 
 
 ดร.ภัทราวรรณ ทองคำชุม
 112
 
 
 
 
 ดร.จำเนียร ฉุ้นประดับ
 113
 
 
 
 
 อ.วันเพ็ญ กลิ่นพิทักษ์
 115
 
 
 
 
 ดร.รัตติกานต์ แซ่ลิ่ม
 116
 
 
 
 
 ดร.นิตยา แม็คแนล
 117
 
 
 
 
 อ.เกรียงศักดิ์ ดำชุม
 118
 
 
 
 
 อ.กานดา ญาณสาร
 119
 
 
 
 
 อ.ชาริณี คุณาเวชกิจ
 120
 
 
 
 
 อ.เล็ก แซ่จิว
 121
 
 
 
 
 อ.สุจรรยา บุญประดิษฐ์
 122
 
 
 
 
 อ.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์
 123
 
 
 
 
 อ.อรวรรณ แก้วกาญจนา
 124
 
 
 
 
 ทางเดิน ชั้น 2
 125
 
 
 
 
 ห้องบรรยาย
 126
 
 
 
 
 ห้องโถงพักผ่อน
 127
 
 
 
 
 บันไดหนีไฟชั้นหนึ่ง
 128
 
 
 
 
 ห้อง 51C311 (ห้องปฏิบัติการปริญญาโท)
 129
 
 
 
 
 ห้อง 51C308 (ห้องเก็บของชั้น 3)
 130
 
 
 
 
 ห้อง 51C306 (คุณวิศาล)
 131
 
 
 
 
 ห้อง 51C301 (คุณชาตรี คุณกฤษกร)
 132
 
 
 
 
 ห้องพักผู้เชี่ยวชาญ
 133
 
 
 
 
 ทางเดินชั้น 3
 134
 
 
 
 
ภาควิชาคหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (อาคาร 32)
 
 073312160
 
 
 
 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ฯ
 1856
 
 
 2094
 
 สำนักงานภาควิชาฯ
 1857
 073312160
 
 
 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาน
 1857
 073334609
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ 1
 1858
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ 2
 1859
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ 3
 1993
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ 4
 1992
 
 
 
 
 ห้องพักเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
 1995
 
 
 
 
 ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาน ชั้น 1
 1937
 
 
 
 
 ห้องพักปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาน ชั้น 2
 1936
 
 
 
 
ภาควิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 1866
 073312213
 073331099
 
 
 สำนักงานภาควิชาฯ ชั้น 2
 1861
 
 
 2095
 
 ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2
 1860
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2
 1863
 
 
 
 
 ช่างเทคนิค ชั้น 1
 1864
 
 
 
 
 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียาง ชั้น 1
 1865
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2
 1866
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2
 1862
 
 
 
 
แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม (อาคาร 25 )
 073312159
 
 
 
 
 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
 1870
 
 
 2096
 
 สำนักงานภาควิชาฯ
 1871
 
 
 
 
 แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 51E)
 
 
 
 
 
 สำนักงานแผนกวิชา ชั้น 1
 1872
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ 1 ชั้น 1
 1873
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ 2 ชั้น 1
 1874
 
 
 
 
 ห้องเตรียมสารเคมี ชั้น 2
 1875,1876
 
 
 
 
 ห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์ ชั้น 3
 1877,1878
 
 
 
 
 ห้องเก็บสารเคมี ชั้น 4
 1855,1880
 
 
 
 
 โครงการวิจัยการพัฒนาการผลิตลองกอง (อาคาร 30)
 1879
 
 
 
 
 อาคารฌโรงเรือนสัตย์ปีก (อาคาร 51 G) ห้องสำนักงาน
 1898
 
 
 
 
 อาคารโรงเรือนเฉพาะชำและเรือนกระจก (อาคาร 51H ) ห้องสำนักงาน
 1897
 
 
 
 
แผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 แปลงทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
 1827
 
 
 
 
 แปลงทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
 1828
 
 
 
 
 แผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง (อาคาร 26)
 1881
 
 
 
 
 ห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น 1
 1882
 
 
 
 
 ห้องโถงชั้น 1
 1883
 
 
 
 
 ห้องปฎิบัติการอาหารสัตว์น้ำ
 1884
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ 1
 1885
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ 2
 1886
 
 
 
 
 สำนักงานแผนกประมงชั้น 2
 1887
 
 
 
 
 ห้องปฎิบัติการผลิตประมง (อาคาร25) ชั้น 3
 1825
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ 3
 1939
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ 4
 1940
 
 
 
 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ (อาคาร 25)
 
 
 073312201
 
 
 สำนักงานภาควิชา
 1830
 
 
 
 
 หัวหน้าภาควิชา
 1831
 
 
 2093
 
แผนกวิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 สำนักงานแผนกวิชาเคมี (ชั้น 1)
 1844
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ ชั้น 1
 1845
 
 
 
 
 ห้องพักนักวิทยาศาสตร์ (ชั้น 2)
 1846
 
 
 
 
 ห้องพักนักวิทยาศาสตร์ (ชั้น 2)
 1847
 
 
 
 
 ห้องเก็บสารเคมี (ชั้น 3)
 1848
 
 
 
 
 ห้องเก็บสารเคมี (ชั้น 3)
 1849
 
 
 
 
 ห้องวิจัยเคมีโครงการพิเศษ 1 (ชั้น 4)
 1850
 
 
 
 
 ห้องวิจัยเคมีโครงการพิเศษ 1 (ชั้น 4)
 1851
 
 
 
 
แผนกวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 สำนักงานแผนกวิชาฯ (ชั้น 1)
 1839
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ ชั้น 1
 1840
 
 
 
 
 ห้องจ่ายสารเคมี ชั้น 2
 1841
 
 
 
 
 ห้องจ่ายสารเคมี ชั้น 2
 1842
 
 
 
 
 ห้องจ่ายสารเคมี ชั้น 3
 1843
 
 
 
 
 ห้องจ่ายสารเคมี ชั้น 3
 1852
 
 
 
 
 ห้องจ่ายสารเคมี ชั้น 4
 1853
 
 
 
 
 ห้องจ่ายสารเคมี ชั้น 4
 1854
 
 
 
 
 อ.มนทิรา /อ.วไลรัตน์ /อ.ปานจันทร์/ อ.รจนา
 1945
 
 
 
 
 อ.นงนุช/ อ.แววฤดี/ อ.พัฒนสุดา
 1946
 
 
 
 
 อ.กันทิมา/ อ.พิมลรัน์/ อ.สมรักษ์
 1947
 
 
 
 
 อ.อนุสรา/ อ.อิสระ/ อ.สมพร/ อ.สิทธิศักดิ์
 1948
 
 
 
 
แผนกวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 สำนักงานแผนกวิชา ชั้น 1
 1832
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ 1
 1833
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ 2
 1834
 
 
 
 
 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
 1835
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ 3
 1932
 
 
 
 
แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 สำนักงานแผนกวิชา
 1837
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์
 1838
 
 
 
 
 ห้องพักนักวิทยาสาสตร์
 1922
 
 
 
 
สำนักงานคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 คณบดี
 1800
 073313033
 
 2088
 
 
 1800
 073333048
 
 2088
 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 1801
 
 
 2107
 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 1802
 
 
 2089
 
 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 1803
 
 
 2090
 
 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
 1804
 
 
 2091
 
 สำนักงานเลขา
 1805
 073331303
 073335130
 
 
 
 1805
 073333048
 
 
 
 เลขานุการคณะ
 1805
 073335130
 
 2092
 
 งานบริหารและธุรการ
 1806
 
 
 
 
 หน่วยคลัง
 1807
 
 
 
 
 หน่วยพัสดุ
 1808
 
 
 
 
 งานบริการการศึกษา
 1809
 
 
 
 
 งานนโยบายและแผน
 1810
 
 
 
 
 ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
 1811
 
 
 
 
 ห้องผลิตเอกสาร
 1812
 
 
 
 
 ห้องประชุม1
 1813
 
 
 
 
 ห้องประชุม2
 1814
 
 
 
 
 ห้องประชุม3
 1815
 
 
 
 
 ห้องประชุม4 (อาคาร51C)
 1816
 
 
 
 
 สำนักงานหน่วยคอมพิวเตอร์
 1817
 
 
 
 
 ห้องคอมพิวเตอร์ 1
 1818
 
 
 
 
 ศูนย์เครื่องมือกลาง ชั้น 3 (อาคาร25)
 1819
 
 
 
 
 สำนักงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา(อาคาร51B)
 1820
 
 
 
 
 ห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร (ชั้น 1)
 1821
 
 
 
 
 ห้องสโมสรนักศึกษา คณะวิทย์ฯ (ชั้น 2)
 1822
 
 
 
 
 ห้องสมุด (ชั้น 3)
 1823
 
 
 
 
 ห้องพยาบาล (ชั้น 3)
 1824
 
 
 
 
 ทางเดินกลาง ชั้น 4
 1825
 
 
 
 
 หัวหน้างานบริการการศึกษา
 1924
 
 
 
 
 เลขานุการคณบดี
 1925
 073331303
 
 
 
 งานกิการนักศึกษา
 1926
 
 
 
 
 หัวหน้างานคลังและพัสดุ
 1927
 
 
 
 
 หน่วยงานประชาสัมพันธ์
 1929
 
 
 
 
 โครงการ สสวท.
 1930
 
 
 
 
 หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 1931
 
 
 
 
 หน่วยประกันคุณภาพ
 1935
 
 
 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 คณบดี
 1700
 073-313126
 073-313126
 2153
 
 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
 1716
 
 
 
 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์
 1717
 
 
 
 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
 1701
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาทัศนศิลป์และศิลปะประยุกต์
 1709
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาศิลปะการแสดง
 1721, 1722
 
 
 
 
 ห้องประชุม ชั้น 1
 1732
 
 
 
 
 ห้องสารสนเทศ
 1727
 
 
 
 
 ห้องศึกษาค้นคว้าคณะศิลปกรรมศาสตร์
 1739
 
 
 
 
 ห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์
 1741
 
 
 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป คณะศิลปกรรมศาสตร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 งานการเงินและบัญชี
 1714
 
 
 
 
 งานพัสดุ, งานยานยนต์, งานสารบรรณ
 1718
 
 
 
 
 งานพัสดุ, งานการเจ้าหน้าที่
 1719
 
 
 
 
 งานอาคารสถานที่
 1711
 
 
 
 
 งานบ้านและงานครัว
 1740
 
 
 
 
ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 งานประกันคุณภาพ, งานนโยบายและแผน
 1715
 
 
 
 
 งานวิชาการ, งานวิจัย, งานวิเทศสัมพันธ์
 1717
 
 
 
 
 งานบริการวิชาการ, งานกิจการนักศึกษา
 1716
 
 
 
 
 งานสารสนเทศ
 1751
 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 1600
 073331301
 073348322
 2060
 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ
 1601
 
 073348322
 2063
 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 1602
 
 
 2062
 
 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม
 1603
 073312397
 
 2063
 
 รองคณบดีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพและบริการวิชาการแก่ชุมชน
 1604
 073312397
 
 
 
 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพ
 1605
 073312397
 
 
 
 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย
 1606
 
 
 2030
 
 เลขานุการ
 1607
 
 073348322
 
 
 สำนักงานเลขานุการ
 1608
 
 
 
 
 หน่วยการเจ้าหน้าที่
 1609
 
 
 
 
 หน่วยคลัง
 1610
 
 
 
 
 หน่วยพัสดุ
 1611
 
 
 
 
 หน่วยวิชาการ
 1602
 073312397
 
 
 
 บัณฑิตศึกษา
 1606
 073337386
 
 
 
 หน่วยพัฒนานักศึกษา
 1603
 073313186
 
 
 
 หน่วยวิจัย
 1606
 
 
 
 
 หน่วยประกันคุณภาพ
 1068
 
 
 
 
 หน่วยฝึกประสบการวิชาชีพ
 1612
 
 
 
 
 หน่วยบริการวิชาการ
 1604
 
 
 
 
 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ)
 1631
 073331695
 
 
 
 ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
 1632
 
 
 
 
 งานนโยบายและแผน
 1069
 073313185
 
 
 
 ห้องประชุม (ชั้น 2)
 1618
 
 
 
 
 ห้องประชุม (ชั้น 1)
 1619
 
 
 
 
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 ภาควิชาการศึกษา
 1629
 
 
 2069
 
 หัวหน้าภาควิชาการศึกษา
 1629
 
 
 
 
 ธุรการ
 1630
 
 
 
 
 แผนกหลักสูตรและการสอน
 1633
 
 
 
 
 แผนกหลักสูตรและการสอน
 1634
 
 
 
 
 แผนกวิชาการศึกษาชนบท
 1635
 
 
 
 
 แผนกวิชาการประถมศึกษา
 1639
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์
 1640
 
 
 
 
 บริการปรึกษาและพัมนาการศึกษา
 1642
 
 
 
 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
 1637
 
 
 
 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
 
 
 
 
 
แผนกวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 ห้องภาพพิมพ์
 1648
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์
 1649
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์
 1650
 
 
 
 
 ห้องคอมพิวเตอร์
 1651
 
 
 
 
 อาคาร 12 (ศิลป)
 1636
 
 
 
 
แผนกหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 แผนกหลักสูตรและการสอน
 1633
 
 
 
 
 แผนกวิชาการศึกษาชนบท
 1635
 
 
 
 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
 1637
 
 
 
 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
 1638
 
 
 
 
 แผนกวิชาประถมศึกษา
 1639
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์
 1640
 
 
 
 
 บริการปรึกษาและพัฒนาการศึกษา
 1642
 
 
 
 
 ศูนย์วิทยาการเครือข่าย
 1631
 
 
 
 
ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
 1620
 073-337383
 
 
 
 ธุรการภาควิชา
 1621
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (ชั้น 4)
 1622
 
 
 
 
 ศูนย์ให้คำปรึกษานักศึกษา (ชั้น 3)
 1642
 
 
 
 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีฯ
 1652
 073313095
 
 2071
 
 สำนักงานเลขานุการภาควิชา ฯ
 1653
 
 
 
 
 ห้องบริการโสตทัศนูปกรณ์
 1654
 
 
 
 
 ห้องปฏิบัติการ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา(cctv)
 1655
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์
 1656
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์
 1657
 
 
 
 
 ห้อง common room ชั้น2
 1658
 
 
 
 
 ห้องปฏิบัติการวิทยุเพื่อการศึกษา
 1659
 
 
 
 
 หน้าระเบียง ชั้น4
 1660
 
 
 
 
 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
 1658
 
 
 
 
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 ภาควิชาบริการการศึกษา
 1623
 
 
 
 
 หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
 1623
 
 
 2067
 
 ธุรการ
 1624
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษา
 1625
 
 
 
 
 ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
 1626
 
 
 
 
 หัวหน้าภาควิชาประเมินผลฯ
 1626
 
 
 2068
 
 ธุรการ
 1627
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
 1628
 
 
 
 
ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 หัวหน้าภาควิชาประเมินผลและการวิจัยทางการศึกษา
 1626
 073337381
 
 2068
 
 ธุรการภาควิชา
 1627
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ภาควิชาประเมินผลฯ
 1628
 
 
 
 
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 ภาควิชาพลศึกษา
 1643
 073313094
 
 
 
 หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา
 1643
 
 
 2070
 
 ธุรการ
 1644
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์
 1645
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์
 1646
 
 
 
 
 ผู้จัดการหลักสูตรปริญญาโทพลศึกษา
 1661
 
 
 
 
โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 ผู้อำนวยการ
 1662
 073348527
 
 2072
 
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
 1663
 
 
 
 
 รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและเทคโนโลยี
 2150
 
 
 
 
 รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและชุมชน
 1668
 
 
 
 
 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน
 2141
 
 
 
 
 ห้องวิชาการ
 1663
 073348527
 
 
 
 ห้องทะเบียน
 1664
 073313396
 
 
 
 ห้องแนะแนว
 1665
 
 
 
 
 ห้องกิจการนักเรียน
 1666
 073313397
 
 
 
 ห้องธุรการ
 1667, 2142
 073335131
 073335131
 
 
 ห้องสมุด
 1669
 
 
 
 
 ห้องคอมพิวเตอร์
 1670
 
 
 
 
 ห้องอัดสำเนา
 1697
 
 
 
 
 ห้องประชุม (อาคาร11)
 2144
 
 
 
 
 อาคาร 6
 
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 1672
 
 
 
 
 อาคาร 7
 
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
 1674
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ (ผศ.จรีรัตน์)
 1675
 
 
 
 
 ห้องชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต
 1676
 
 
 
 
 อาคาร 8
 
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์)
 1677
 
 
 
 
 อาคาร 23
 
 
 
 
 
 ห้องศิลปศึกษา
 1678
 
 
 
 
 ห้องพลศึกษา
 1679
 
 
 
 
 อาคารเกษตรโรงเรียนสาธิต
 1680
 
 
 
 
 อาคาร 49
 
 
 
 
 
 ห้องชีววิทยา
 1681
 
 
 
 
 ห้องเคมี
 1682
 
 
 
 
 ห้องฟิสิกส์
 1683
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
 1684
 
 
 
 
 ห้องหมวดการงาน
 1685
 
 
 
 
 ห้องควบคุมเครื่องเสียง ชั้น 4
 1686
 
 
 
 
 ห้องปฏิบัติการทางภาษา
 1687
 
 
 
 
 ห้องคหกรรม
 1688
 
 
 
 
 ห้องดนตรี
 1689
 
 
 
 
 ห้องคอมพิวเตอร์
 1669
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ (สอนภาษาฝรั่งเศส)
 1671
 
 
 
 
 ห้องพิมพ์ดีด
 1673
 
 
 
 
 ห้องนาฎศิลป์
 2143
 
 
 
 
อนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต
 1690
 073-312216
 073-312216
 
 
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต
 1698
 
 
 
 
 ผู้ช่วยฝ่ายประถมศึกษา
 1694
 
 
 
 
 ฝ่ายประถมศึกษา (ชั้น 2)
 1696
 
 
 
 
 ผู้ช่วยฝ่ายอนุบาล
 1075
 
 
 
 
 ห้องบริบาล
 1692
 
 
 
 
 ห้องอนุบาล
 1691
 
 
 
 
 งานโภชนาการ
 1693
 
 
 
 
 งานธุรการ
 1695
 
 
 
 
โครงการจัดตั้งศุนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬา
 1360/1560
 
 
 2146
 
 สระว่ายน้ำ
 1361
 
 
 
 
โครงการจัดตั้งสมุทรรัฐ
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐ
 1355
 073312290
 
 2049
 
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
 1355
 
 
 2050
 
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
 1355
 
 
 2051
 
 ธุรการ
 1356
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาเขตปัตตานี
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 1365
 073331252
 073348451
 2052
 
 เลขานุการ
 1366
 
 
 
 
 ห้องประชุม
 1367
 
 
 
 
แฟลต1-13
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 แฟลต 1 ประตู 1
 4001
 
 
 
 
 แฟลต 1 ประตู 2
 4002
 
 
 
 
 แฟลต 2 ประตู 1
 4003
 
 
 
 
 แฟลต 2 ประตู 2
 4004
 
 
 
 
 แฟลต 3 ประตู 1
 4005
 
 
 
 
 แฟลต 3 ประตู 2
 4006
 
 
 
 
 แฟลต 3 ประตู 4
 4008
 
 
 
 
 แฟลต 3 ประตู 5
 4009
 
 
 
 
 แฟลต 4 ประตู 1
 4010
 
 
 
 
 แฟลต 4 ประตู 2
 4011
 
 
 
 
 แฟลต 4 ประตู 3
 4012
 
 
 
 
 แฟลต 5 ประตู 1
 4013
 
 
 
 
 แฟลต 5 ประตู 2
 4014
 
 
 
 
 แฟลต 5 ประตู 3
 4015
 
 
 
 
 แฟลต 6 ประตู 1
 4016
 
 
 
 
 แฟลต 6 ประตู 2
 4017
 
 
 
 
 แฟลต 6 ประตู 3
 4018
 
 
 
 
 แฟลต 7 ประตู 1
 4019
 
 
 
 
 แฟลต 7 ประตู 2
 4020
 
 
 
 
 แฟลต 7 ประตู 3
 4021
 
 
 
 
 แฟลต 8 ประตู 1
 4022
 
 
 
 
 แฟลต 8 ประตู 2
 4023
 
 
 
 
 แฟลต 8 ประตู 3
 4024
 
 
 
 
 แฟลต 9 ประตู 1
 4025
 
 
 
 
 แฟลต 9 ประตู 2
 4026
 
 
 
 
 แฟลต 9 ประตู 3
 4027
 
 
 
 
 แฟลต 10ประตู 1
 4028
 
 
 
 
 แฟลต 10 ประตู 2
 4029
 
 
 
 
 แฟลต 10 ประตู 3
 4030
 
 
 
 
 แฟลต 11 ประตู 1
 4031
 
 
 
 
 แฟลต 11 ประตู 2
 4032
 
 
 
 
 แฟลต 11 ประตู 3
 4033
 
 
 
 
 แฟลต 12 ชั้น 1
 4035
 
 
 
 
 แฟลต 13 ชั้น 1
 4037
 
 
 
 
 แฟลต 13 ชั้น 2
 4038
 
 
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
 2200
 
 
 
 
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 2201
 
 
 
 
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
 2202
 
 
 
 
 รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนานักศึกษา
 2204
 
 
 
 
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย
 2203
 
 
 
 
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
 2205
 
 
 
 
 หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษา
 2229
 
 
 
 
 หัวหน้าสำนักงานวิชาการและบริการชุมชน
 1577
 
 
 
 
 เลขานุการผู้บริหาร (นางปาตีเมาะ ดอเล๊าะ)
 2206
 
 
 
 
 สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
 
 
 
 
 เลขานุการวิทยาลัยอิสลามศึกษา (นายอิสมาแอ ระนี)
 2207
 
 
 
 
 งานธุรการ (นางสาวยูรีดา แซะนุง)
 2210
 
 
 
 
 งานการเงิน (นางเจ๊ะรูฮานา บากา)
 2211
 
 
 
 
 งานพัสดุ (นางสาวนูรไอนี หมาดหมีน)
 2212
 
 
 
 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน (นางสุจิตรา หยงสตาร์)
 2213
 
 
 
 
 งานบุคลากร (นางแวรอบิยะ เจ๊ะอะ)
 2214
 
 
 
 
 งานอาคาร/ยานยนต์ (นายอาสมาน ลือแบลูโดง)
 2215
 
 
 
 
 งานผลิตเอกสาร (นายอับดุลเลาะห์ สะมาโระ)
 2216
 
 
 
 
 งานระบบคอมพิวเตอร์ (นายอานนท์ เหมือนกู้)
 2217
 
 
 
 
 งานโสตทัศนศึกษา (นายอนันต์ เจ๊ะมามุ)
 1598
 
 
 
 
 สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
 
 
 
 
 
 งานประกันคุณภาพ (นายบาดือรี ดอคอ)
 2220
 
 
 
 
 งานกิจการนักศึกษา (นายยาฮารี กาเซ็ง)
 2221
 
 
 
 
 งานวิเทศสัมพันธ์/งานหลักสูตร (นางฮุสนา อุษมานี)
 2222
 
 
 
 
 หัวหน้ากลุ่มงาน (นายอุสมาน ราษฎร์นิยม)
 2223
 
 
 
 
 งานวิจัย/ส่งเสริมวิชาการ (นางสาวนาซีมะห์ อาลี)
 2224
 
 
 
 
 หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษา
 2229
 
 
 
 
 งานทะเบียน (นางวันอาบีดะฮ์ สนิหวี)
 2230
 
 
 
 
 เลขานุการภาควิชาอิสลามศึกษา (นายสมโภชน์ ศรีสมุทร)
 2232
 
 
 
 
 ธุรการภาควิชาอิสลามศึกษา (นายมูฮามะ ปาปา)
 2233
 
 
 
 
 บัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 ประธานหลักสูตร ป.เอก (รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี)
 2259
 
 
 
 
 ประธาน ป.โท อิสลามศึกษา (ผศ.ดร.อับดุลเลาะ การีนา)
 2260
 
 
 
 
 นางรัชนี นิมะ
 2261
 
 
 
 
 บัณฑิตศึกษา ( นายสมเจตน์ นาคเสวี)
 2262
 
 
 
 
 ประธาร ป.โท บริหารฯ (ผศ.ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง)
 2263
 
 
 
 
 สำนักงานวิชาการแลบริการชุมชุน
 
 
 
 
 
 สำนักงานวิชาการและบริการชุมชน (นายอุสมาน ลีมอปาแล)
 1577
 
 
 
 
 สำนักงานวิชาการและบริการชุมชน (นายชัยนูรดีน นิมา)
 1578
 
 
 
 
 สำนักงานวิชาการและบริการชุมชน (นายฮาเร๊ะ เจ๊ะโด)
 1579, 1593
 
 
 
 
โครงการจัดตั้งแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 โครงการจัดตั้งแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
 1592
 
 
 
 
แผนกวิชากฎหมายอิสลาม ภาควิชาตะวันออกศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 แผนกวิชากฎหมายอิสลาม
 1592
 
 
 
 
แผนกวิชาครุศาสตร์อิสลาม ภาควิชาตะวันออกศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 แผนกวิชาครุศาสตร์อิสลาม
 1591
 
 
 
 
แผนกวิชาอิสลามศึกษา ภาควิชาตะวันออกศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 แผนกวิชาตะวันออกกลางศึกษา
 1589
 
 
 
 
 หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษา
 1590
 
 
 2108
 
 แผนกวิชาอิสลามศึกษา
 1590
 
 
 
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทอง)
 1300
 
 
 
 
 หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี ชั้น1
 
 073348521
 073348521
 
 
 หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี (ใช้ทดสอบโมเด็ม)
 
 073335126
 
 
 
 อินเตอร์เน็ตผ่านโมเด็ม สายนอก (30 ช่องสัญญาณ)
 
 073345555
 
 
 
 อินเตอร์เน็ตผ่านโมเด็ม สายใน (30 ช่องสัญญาณ)
 3333
 
 
 
 
 กลุ่มงานบริการทั่วไป* (คุณนลินนารถ เจ๊ะแว) ชั้น1
 1301
 
 
 
 
 งานบริการวิชาการ (ฝึกอบรม) ชั้น1
 1302
 
 
 
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป** (คุณประไพพร ใจเย็น) ชั้น1
 1316
 
 
 
 
 ห้องประชุมทางไกล ชั้น2
 1311
 
 
 
 
งานซ่อมบำรุงรักษา ศูนย์คอมพิวเตอร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 คุณจรัส เรืองณรงค์ (ห้องประชุมทางไกล)
 1308
 
 
 
 
 คุณไซนันต์ สะมาแอ (ประจำอาคาร14)
 1324
 
 
 
 
 คุณณัฐพงษ์ ศรีจินดา (ประจำอาคาร14)
 1259
 
 
 
 
 คุณสมชาย ศรียาเทพ (หัวหน้าช่าง-หัวหน้าอาคาร14)
 1071
 
 
 
 
งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 คุณพันธ์พงษ์ คงกระพันธ์
 1309
 
 
 
 
 คุณธนเทพ จันทเดช
 1307
 
 
 
 
 คุณสนธยา เมืองโต
 032342
 
 
 
 
 คุณ นิศาชล นวลแก้ว
 1307
 
 
 
 
 สายัญ อินชนะ
 3340
 
 
 
 
 คุณสุริยา โกตัน
 1307
 
 
 
 
โปรแกรมเมอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 คุณสักกิน๊ะ หวันสกุล
 1320
 
 
 
 
 คุณวิชุตา แก้วนพรัตน์
 1305
 
 
 
 
 คุณจารีต้า สมุหเสนีโต
 1313
 
 
 
 
 ฟัตฮียะห์ ตาเย๊ะ
 1321
 
 
 
 
 คุณนาปีสะ บิง
 1303
 
 
 
 
 คุณกรนิภา โพธิ์รักษา, คุณไฮนง วานิซอ
 1314
 
 
 
 
 คุณพงษ์ เพิ่มพูลทวีทรัพย์
 1304
 
 
 
 
 คุณญาห์ญา สะมะแอ, คุณวันชัย แก้วมรกฎ
 1317
 
 
 
 
 คุณอิศรา วิชัยยุทธ์
 1310
 
 
 
 
 คุณโซฟี ระเด่นอาหมัด
 1315
 
 
 
 
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ(อาคาร14) ศูนย์คอมพิวเตอร์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 ห้องธุรการ ชั้น1
 1259
 
 
 
 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น1
 -
 
 
 
 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น2
 -
 
 
 
 
 ห้องช่างชั้น 2
 1064
 
 
 
 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 เจ้าหน้าที่บริการของศูนย์
 1104
 0-7333-1440
 0-7333-1440
 
 
ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 สำนักงานศูนย์ภาษา
 2470
 
 
 
 
 สำนักงาน
 2471
 
 
 
 
สถานีวิทยุ มอ.ปัตตานี
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 สถานีวิทยุ
 
 073331069
 073331277
 
 
 หัวหน้าสถานีวิทยุ
 1527
 
 
 
 
 ห้องธุรการ
 1528
 
 
 2059
 
 ห้องฝ่ายการตลาด
 1529
 
 
 
 
 ห้องบันทึกเสียง
 1530
 
 
 
 
 ห้องกระจายเสียง
 1531
 
 
 
 
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
 
 073331250
 
 
 
 ผู้อำนวยการ
 1707
 073313140
 
 2042
 
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบริหาร
 1471
 
 
 2109
 
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย พัฒนา และส่งเสริมวัฒนธรรม
 1497
 
 
 
 
 หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนบริหาร
 1473
 
 
 
 
 หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม
 1483
 
 
 
 
 งานการเงินและบัญชี
 1481
 
 
 
 
 งานนโยบายและแผน
 1474
 
 
 
 
 งานพัสดุ
 1496
 
 
 
 
 งานประกันคุณภาพ
 1482
 
 
 
 
 งานจัดแสดงนิทรรศการ
 1484
 
 
 
 
 งานทะเบียนและคลังวัตถุ
 1477
 
 
 
 
 ห้องประชุม
 1725
 
 
 
 
 พิพิธภัณฑ์เรือนอำมาตย์โทพระยาพิบูลย์พิทยาพรรค
 1498
 
 
 
 
 พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี
 1479
 
 
 
 
สภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 ประธานสภาอาจารย์
 1500
 
 
 
 
 เลขานุการ
 1501
 
 
 
 
สำนักงานอธิการบดี
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
 1000
 073335129
 073335128
 2000
 
 เลขานุการรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
 1001
 
 
 2001
 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี
 1002
 073335912
 
 2000
 
 เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี
 1011
 
 
 
 
 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาเขตปัตตานี
 1003
 073313153
 073312403
 2003
 
 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบ วิทยาเขตปัตตานี
 1004
 
 
 2004
 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตปัตตานี
 1005
 
 
 2005
 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรมวิทยาเขตปัตตานี
 1105
 
 
 
 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการและสวัสดิการ
 1007
 
 
 2007
 
 เลขารองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบวิทยาเขตปัตตานี
 1033
 
 
 
 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
 1008
 
 
 2008
 
 ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
 1009
 
 
 2009
 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี
 1010
 073312238
 
 2010
 
 เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 1012
 
 
 
 
 เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
 1013
 
 
 
 
 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 1 (ชั้น 2)
 1019
 
 
 
 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
 1016
 
 
 2140
 
 สำนักงานประกันคุณภาพ
 1027
 
 
 
 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 1105
 
 
 2027
 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 1104
 
 
 
 
  โอเปอเรเตอร์ หาดใหญ่
 03-2000
 074282000
 
 
 
  โอเปอเรเตอร์ ปัตตานี
 9
 073313928-50
 
 
 
 ห้องเสียงตามสาย
 1017
 
 
 
 
กองธุรการ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 ผู้อำนวยการกองธุรการ
 1020
 073335128
 073335127
 2011
 
 ฝ่ายรับหนังสือราชการภายนอก
 1022
 
 
 
 
 หัวหน้างานสารบรรณ (คุณวันเพ็ญ วิทยสุนทร, คุณอารมณ์ สมใจนึก)
 1023
 073331497
 
 2137
 
 งานสารบรรณ (นายบัญชา เตส่วน)
 1021
 
 
 
 
 ฝ่ายรับหนังสือราชการภายใน (คุณกาญจนา เอียดเจริญ, คุณนาถยา ปานเกิด)
 1024
 
 
 
 
 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 1034
 
 
 
 
 หน่วยดำเนินการงานประชาสัมพันธ์
 1030
 
 
 
 
 หน่วยธุรการ
 1031
 073312318
 
 
 
 ฝ่ายศิลปกรรม งานประชาสัมพันธ์
 1032
 
 
 
 
 หัวหน้างานยานยนต์
 1036
 
 
 
 
 งานยานยนต์
 1035
 
 
 
 
 พนักงานขับรถรองอธิการบดี
 1036
 
 
 2098
 
 หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
 1040
 
 
 2012
 
 งานการเจ้าหน้าที่
 1041
 073313142
 
 
 
 ธุรการ
 1041
 
 
 
 
 หน่วยพัฒนาบุคลากร
 1042
 
 
 
 
 หน่วยวินัยและนิติกร
 1043
 
 
 
 
 หน่วยรับสมัครงาน
 1078
 
 
 
 
 หัวหน้างานพัสดุ
 1046
 
 
 2102
 
 งานพัสดุ
 1045
 073349341
 
 
 
 หน่วยเบิกจ่ายพัสดุ
 1047
 
 
 
 
 หน่วยจัดซื้อครุภัณฑ์และก่อสร้าง
 1048
 
 
 
 
 หัวหน้างานการเงิน
 1050
 073313173
 
 
 
 หน่วยบัญชี
 1051
 
 
 
 
 หน่วยการเงิน-เบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
 1052
 
 
 
 
 หน่วยเงินรายได้-ตรวจสอบเอกสารเงินรายได้
 1053
 
 
 
 
 หน่วยเงินรายได้-จ่ายรายได้และเงินยืมทดรองราชการ
 1054
 
 
 
 
 งบประมาณและค่าจ้างประจำ
 1055
 
 
 
 
 หน่วยธุรการการเงิน
 1056
 
 
 
 
 หน่วยการเงินและจ่ายเงินงบประมาณ
 1057
 
 
 
 
 ก.อ.ส. (สมานะฉันท์ในพื้นที่)
 1049
 
 073334088
 
 
 ฝ่ายจัดหารายได้และสวัสดิการ
 1018
 
 
 
 
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี สำนักงานอธิการบดี
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 หัวหน้างานทะเบียนและสถิตินักศึกษา (นายทะเบียน วิทยาเขตปัตตานี)
 1210
 0-7331-3174
 0-7331-3174
 
 
 หน่วยธุรการ (คุณวนิดา โตะโกะ)
 1211
 0-7331-3174
 0-7331-3174
 
 
 หน่วยธุรการและพัสดุ (คุณสมใจ เชื้อมงคล)
 1211
 0-7331-3174
 0-7331-3174
 
 
 หน่วยทะเบียนเรียนและลงทะเบียนเรียน (คุณกัลยา อนุพัฒน์)
 1080
 0-7331-3174
 0-7331-3174
 
 
 หน่วยตารางสอนและตารางสอบ (คุณวริษฐา หะไร)
 1212
 0-7331-3174
 0-7331-3174
 
 
 หน่วยตารางสอนและตารางสอบ (คุณดวงพร ศรีสวัสดิ์)
 1212
 0-7331-3174
 0-7331-3174
 
 
 หน่วยตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา (คุณวิโรจน์ จิเหม)
 1213
 0-7331-3174
 0-7331-3174
 
 
 หน่วยคำนวณผลและแจ้งผลการเรียน (คุณประพิศ ชุมพล)
 1073
 0-7331-3174
 0-7331-3174
 
 
 หน่วยรับรายงานตัว ทะเบียนประวัติ ข้อมูลและสถิติ (คุณจิตรี อังศุภานิช )
 1213
 0 7331 3174
 0 7331 3174
 
 
 คุณจรูญ ทนงาน
 1073
 0-7331-3174
 0-7331-3174
 
 
 คุณรุจิรา วิรุณสาร
 1073
 0-7331-3174
 0-7331-3174
 
 
กองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานอธิการบดี
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี
 1100
 073312366
 073312403
 2014
 
 หัวหน้างานบริหารและจัดการทั่วไป
 1101
 073312366
 073312403
 
 
 หน่วยธุรการ
 1102
 0 7331 2366
 0 7331 2403
 
 
 หน่วยบุคลากร
 1084
 
 
 
 
 แม่บ้านกองอาคารสถานที่
 1103
 073312366
 073312403
 2015
 
 หน่วยรักษาความปลอดภัย
 1108
 073313345
 
 2018
 
 ห้องวิทยุสื่อสาร
 1109
 
 
 
 
 ห้องสายตรวจตำรวจ
 1110
 
 
 
 
 ป้อม1
 1111
 
 
 
 
 ป้อม2
 1112
 
 
 
 
 ป้อม3
 1113
 
 
 
 
 ป้อม4
 1114
 
 
 
 
 ป้อม5
 1115
 
 
 
 
 หัวหน้าหน่วยสนามและต้นไม้
 1122
 
 
 
 
 หน่วยสนามและสวนต้นไม้
 1124
 
 
 
 
 หัวหน้างานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุงรักษา
 1126
 
 
 
 
 หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุงรักษา
 1126
 
 
 
 
 หัวหน้าหน่วยประปา
 1126
 
 
 2022
 
 หัวหน้าหน่วยไฟฟ้า
 1126
 
 
 
 
 หน่วยซ่อมบำรุงรักษา
 1129
 
 
 
 
 หน่วยประปา
 1131
 
 
 
 
 เวรฉุกเฉินประปา (บ้านพักนายวิเชียร เพิ่มพูนมหาศาล)
 1131
 
 
 2145
 
 เวรฉุกเฉินประปา (บ้านพักนายทฤษฎี สุระอำมาตย์)
 1131
 
 
 2130
 
 เวรฉุกเฉินประปา (บ้านพักนายสมนิตย์ สอดส่อง)
 1131
 
 
 2131
 
 หน่วยไฟฟ้า(แผนกช่างไฟฟ้า)
 1133
 
 
 
 
 เวรฉุกเฉินไฟฟ้า (บ้านพักนายทัน อมรวัฒน์)
 1133
 
 
 2019
 
 เรือนเพาะชำ
 1986
 
 
 
 
 เวรฉุกเฉินไฟฟ้า
 1133
 
 
 2021
 
 หน่วยไฟฟ้า(แผนกช่างโทรศัพท์)
 1134
 
 
 
 
 บ้านพักรับรอง 1
 1135
 
 
 
 
 บ้านพักรับรอง 2 (181/64)
 1136
 
 
 
 
 บ้านพักรับรอง 3 (181/65)
 1137
 
 
 
 
 บ้านพักรับรอง 4 (181/66)
 1138
 
 
 
 
 ห้องแม่บ้านอาคารไทยพาณิชย์อุทิศ
 1140
 
 
 
 
 ไทยพาณิชยห้อง 1
 1141
 
 
 
 
 ไทยพาณิชยห้อง 2
 1142
 
 
 
 
 ไทยพาณิชยห้อง 3
 1143
 
 
 
 
 ไทยพาณิชยห้อง 4
 1144
 
 
 
 
 ไทยพาณิชยห้อง 5
 1145
 
 
 
 
 ไทยพาณิชยห้อง 6
 1146
 
 
 
 
 ไทยพาณิชยห้อง 7
 1147
 
 
 
 
 ไทยพาณิชยห้อง 8
 1148
 
 
 
 
 บ้านพักรับรอง กาหลา
 1152
 
 
 
 
 บ้านพักรับรอง ปาหนัน
 1153
 
 
 
 
 บ้านพักรับรอง ตันหยง
 1154
 
 
 
 
 บ้านพักรับรอง ชงโค
 1155
 
 
 
 
 ตลาดหนังสืออาคาร 4
 1158
 
 
 
 
 ห้องประชุมกองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี
 1160
 
 
 
 
 เหตุด่วน เหตุร้าย ฉุกเฉิน
 191
 
 
 
 
 หัวหน้าหน่วยงานรักษาความปลอดภัย (นายสาอะ หวังเกษม)
 191
 073313345
 
 2018
 
งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ (คุณทานตะวัน อาภารัตนคุณ
 1215
 
 
 
 
 หน่วยพิธีการและความร่วมมือ (คุณห้องขวัญ อ่องวุฒิวัฒน์)
 1215
 
 
 
 
 หน่วยทุนและโครงการพิเศษ (คุณสุรเดช ทองบุญชู)
 1225
 
 
 
 
 หน่วยสารสนเทศและประกันคุณภาพ (คุณสุนิตา บุญปถัมภ์)
 1225
 0 7331 2238
 0 7335 0147
 
 
 ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 1066
 
 
 
 
สำนักวิทยบริการ
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
 1400
 073330300
 073333587
 2036
 
 รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร
 1401
 073331300
 
 2037
 
 รองผู้อำนวยการฯฝ่ายเทคโนโลยี
 1432
 073335165
 
 2133
 
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
 1450
 
 
 
 
 งานธุรการ
 1450
 073335165
 
 
 
 ห้องประชุม
 1435
 
 
 
 
 งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์, โรงพิมพ์
 1455
 
 
 
 
 หน่วยเอกสารคำสอน, ห้องทำข้อสอบ
 1452
 
 
 
 
 งานบริการสือภาพและเสียง
 1458
 
 
 
 
 หน่วยโสตฯ อาคารเรียนรวม
 1506
 
 
 2057
 
 ห้องสอนทางไกล
 1322
 
 
 
 
 งานส่งเสริมเผยแพร่และวิจัย
 1456
 073348627
 073348627
 
 
 ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้
 1453
 
 
 
 
 งานผลิตสื่อและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
 1451
 
 
 
 
ฝ่ายสำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 เลขานุการสำนักวิทยบริการ
 1402
 
 073333587
 2038
 
 งานสารบรรณ, ประชุม
 1402
 
 
 
 
 งานการเจ้าหน้าที่, งานประชาสัมพันธ์, งานวิเทศสัมพันธ์
 1434
 
 
 
 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 1433
 
 
 
 
 งานการเงินและบัญชี
 1403
 
 
 2133
 
 งานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
 1430
 
 
 
 
 งานวัสดุ
 1435
 
 
 
 
 งานอาคารสถานที่
 1429
 
 
 
 
ฝ่ายหอสมุดจอห์นเอฟเคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 หัวหน้าฝ่ายหอสมัดฯ
 1422
 
 
 2121
 
 งานธุรการ
 1419
 073312131
 
 
 
 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
 1418
 
 
 
 
 งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
 1419
 
 
 
 
 งานซ่อมบำรุงรักษาหนังสือ
 1420
 
 
 
 
 งานลงทะเบียน, เขียนสันหนังสือ
 1421
 
 
 
 
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1416, 1438
 
 
 
 
 งานซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
 1431, 1439
 
 
 
 
 บรรณรักษ์งานบริการ
 1424
 
 
 
 
 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
 1406
 
 
 
 
 งานบริการตอบคำถาม
 1408
 073313486
 
 
 
 งานบริการยืมคืนหนังสือ
 1405
 073312142
 
 
 
 งานบริการยืมคืนวารสาร
 1417
 
 
 
 
 งานจัดชั้นหนังสือ
 1411
 
 
 
 
 ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ มอ.
 1407
 
 
 
 
 บริการยืม - คืน สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโสตทัศนวัสดุ
 1413
 
 
 
 
 บรรณารักษ์โสตทัศนวัสดุและสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
 1412
 
 
 2013
 
 บริการ IT Zone
 1409
 
 
 
 
 ห้องเจ้าหน้าที่บริการ IT Zone
 1410
 
 
 
 
 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
 1428
 
 
 
 
 ห้องค้นคว้าและวิจัยสำหรับอาจารย์
 1427
 
 
 
 
 ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ
 1415
 
 
 
 
 ห้องมินิเธียเตอร์
 1425
 
 
 
 
 American Corner
 1437
 
 
 
 
 ห้องดิจิตอลคอลเลคชั่น
 1438
 
 
 
 
 ห้องพักบุคลากรงานวารสาร
 1404
 
 
 2121
 
 ห้องพักบุคลากร ชั้น3
 1426
 
 
 
 
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 ห้องผู้บริหาร
 
 
 
 
 
 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง (ผศ.ดร.เสถียร แป้นเหลือ)
 1325
 073331302
 
 2162
 
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน (อ.วีระพงศ์ ยศบุญเรือง)
 1326
 073331302
 
 
 
 รองผู้อำนวนการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (ผศ.ระพีพร เรืองช่วย)
 1327
 
 
 2110
 
 เลขานุการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ (น.ส. มาเรีย มะยีแต)
 1070
 073335911
 
 
 
 งานคลังและพัสดุ
 
 
 
 
 
 หัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางบุญเอิบ รอดรักษ์)
 1331
 
 
 
 
 หน่วงการเงิน (น.ส. สุขุมาภรณ์ บุญแนบ)
 1339
 
 
 
 
 หัวหน้าพัสดุ (นางวิลาวัณย์ ยืนชนม์)
 1330
 
 
 
 
 หน่วยพัสดุ (น.ส. ปวีณา นนทวงศ์)
 1330
 
 
 
 
 งานนโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 หัวหน้างานนโยบายและแผน (นางชวนชื่น สูตรประจัน)
 1328
 
 
 
 
 หน่วยประกันคุณภาพ (น.ส. นิติธร วรรณกลัด)
 1328
 
 
 
 
 งาบบริการและธุรการ
 
 
 
 
 
 หัวหน้างานบริหารและธุรการ (นางพิรญาณ์ รัตน์น่วม)
 1457
 
 
 
 
 งานสารบรรณ/ยานยนต์ (นางสมหมาย คงแก้ว)
 1329
 
 
 
 
 งานการเจ้าหน้าที่/บริหาร (น.ส. ปัทมา จันทวงศ์)
 1329
 
 
 
 
 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
 
 
 
 
 
  หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายศุภดุลย์ เอียดตรง)
 1079
 
 
 
 
 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายอภิชัย หมัดเน)
 1079
 
 
 
 
 ฝ่ายบริการวิชาการชุมชุน
 
 
 
 
 
 หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการชุมชน (นายเจ๊ะอุเซ็ง อาลีอิสเฮาะ)
 1331
 
 
 
 
 ธรการฝ่ายบริการวิชาการชุมชุน (นางรัตติยา โกริภาพ)
 1331
 
 
 
 
 สถานีบริการวิชาการชุมชนปัตตานี (นายอำมร บุญจันทร์เพชร์)
 
 0 7346 0172
 
 
 
 สถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ (น.ส. มยุรา เหมสารา)
 
 074 477172
 
 
 
 สถานีบริการวิชาการชุมชุนเทพา (นายเจ๊ะอุเซ็ง อาลีอิสเฮาะ)
 
 0819632889
 
 
 
 ฝ่ายฝึกอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง
 1332
 073-312293
 
 
 
 หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมฯ (นางเบญนาฏ ดวงจิโน)
 1332
 
 
 
 
 (ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ (นางโซรยา จามจุรี)
 1333
 
 
 
 
 ฝ่ายส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง วิทยาเขตหาดใหญ่
 6970
 
 
 
 
 รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและกิจการพิเศษ
 6970
 
 
 
 
 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง วิทยาเขตหาดใหญ่ (นางจารุพรรณ มียิ้ม)
 6970
 
 
 
 
หน่วยงานทั่วไป
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 ห้องปริญาเอก ชั้น3
 1503
 
 
 
 
 สมาคมศิษย์เก่า
 1505
 
 
 
 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มอ.ปัตตานี
 1515
 073335155-7
 
 
 
 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ มอ.ปัตตานี
 1519
 073331453
 
 
 
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 1520
 073313134
 
 
 
 สโมสรอาจารย์และข้าราชการ
 1521
 
 
 2129
 
 นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ
 1521
 
 
 
 
 สโมสรอาจารย์และข้าราชการ(ห้องดนตรี)
 1522
 
 
 
 
 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข รูสะมิแล
 1524
 073336816
 
 
 
 หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข รูสะมิแล
 1524
 
 
 
 
 ร้านสหกรณ์ มอ.ปัตตานี
 1535
 
 
 
 
 ผู้จัดการร้านสหกรณ์ มอ.ปัตตานี
 1536
 073312252
 073312526
 
 
 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดปัตตานี
 1540
 
 
 
 
 ผู้ประสานงานโครงการผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
 
 
 
 2104
 
 โรงอาหารลานอิฐ
 1296
 
 
 
 
 โรงอาหารลานเล
 1499
 
 
 
 
 หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง (สกว)
 1338
 073331458
 073331458
 
 
 ร้านสหกรณ์ มอ.ปัตตานี
 1535
 
 
 
 
 ผู้จัดการร้านสหกรณ์ มอ.ปัตตานี
 1536
 073312252
 073312526
 
 
 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดปัตตานี
 1540
 
 
 
 
 ที่พักผู้โดยสาร
 4015
 
 
 
 
 ก.อ.ส. (สมานฉันท์ในพื้นที่)
 1016
 073334088
 
 
 
 สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
 1985
 0864981667
 
 
 
 ห้องประชุม สถานวิจัยความขัดแย้งฯ
 1989
 
 
 
 
 ตลาดหนังสืออาคาร 4
 1158
 
 
 
 
หอพักนักศึกษาและบ้านพักอาจารย์ที่ปรึกษา
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก 1
 
 
 
 2028
 
 แม่บ้านหอพัก 1
 1260
 
 
 
 
 หอพัก 1 ชั้น 1
 1261
 
 
 
 
 หอพัก 1 ชั้น 2
 1263
 
 
 
 
 หอพัก 1 ชั้น 3
 1264
 
 
 
 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก 2
 
 
 
 2029
 
 แม่บ้านหอพัก 2
 
 
 
 
 
 หอพัก 2 ชั้น 1
 1265
 
 
 2029
 
 หอพัก 2 ชั้น 2
 1266
 
 
 
 
 หอพัก 2 ชั้น 3
 1267
 
 
 
 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก 3
 
 
 
 2030
 
 แม่บ้านหอพัก 3
 1271
 
 
 
 
 หอพัก 3 ชั้น 1
 1268
 
 
 2030
 
 หอพัก 3 ชั้น 2
 1269
 
 
 
 
 หอพัก 3 ชั้น 3
 1270
 
 
 
 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก 4
 
 
 
 2031
 
 แม่บ้านหอพัก 4
 
 
 
 
 
 หอพัก 4 ชั้น 1
 1272
 
 
 
 
 หอพัก 4 ชั้น 2
 1273
 
 
 
 
 หอพัก 4 ชั้น 3
 1274
 
 
 
 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก 5
 
 
 
 2032
 
 แม่บ้านหอพัก 5
 1275
 
 
 2032
 
 หอพัก 5 ชั้น 1
 1276
 
 
 
 
 หอพัก 5 ชั้น 2
 1277
 
 
 
 
 หอพัก 5 ชั้น 3
 1278
 
 
 
 
 หอพัก 5 ชั้น 4
 1279
 
 
 
 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก 6
 
 
 
 2033
 
 แม่บ้านหอพัก 6
 1280
 
 
 2033
 
 หอพัก 6 ชั้น 1
 1281
 
 
 
 
 หอพัก 6 ชั้น 2
 1282
 
 
 
 
 หอพัก 6 ชั้น 3
 1283
 
 
 
 
 หอพัก 6 ชั้น 4
 1284
 
 
 
 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก 7
 
 
 
 2034
 
 แม่บ้านหอพัก 7
 1285
 
 
 2127
 
 หอพัก 7 ชั้น 1
 1286
 
 
 
 
 หอพัก 7 ชั้น 2
 1287
 
 
 
 
 หอพัก 7 ชั้น 3
 1288
 
 
 
 
 หอพัก 7 ชั้น 4
 1289
 
 
 
 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก 8
 
 
 
 2035
 
 แม่บ้านหอพัก 8
 1290
 
 
 2128
 
 หอพัก 8 ชั้น 1
 1291
 
 
 
 
 หอพัก 8 ชั้น 2
 1292
 
 
 
 
 หอพัก 8 ชั้น 3
 1293
 
 
 
 
 หอพัก 8 ชั้น 4
 1294
 
 
 
 
 หอพัก 8 ชั้น 5
 1295
 
 
 
 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก 9
 
 
 
 
 
 ผู้จัดการหอพัก 9
 1391
 
 
 
 
 แม่บ้านหอพัก 9
 1391
 
 
 
 
 หอพัก 9 ชั้น 1
 
 
 
 
 
 หอพัก 9 ชั้น 2
 
 
 
 
 
 หอพัก 9 ชั้น 3
 
 
 
 
 
 หอพัก 9 ชั้น 4
 
 
 
 
 
 หอพัก 9 ชั้น 5
 
 
 
 
 
 หอพัก 9 ชั้น 6
 
 
 
 
 
 หอพัก 9 ชั้น 7
 
 
 
 
 
 หอพัก 9 ชั้น 8
 
 
 
 
 
 หอพัก 9 ชั้น 9
 
 
 
 
 
หอพักศรีตรัง
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 หอพักศรีตรัง 1
 1555
 
 
 
 
 หอพักศรีตรัง 2
 1556
 
 
 
 
 หอพักศรีตรัง 3
 1557
 
 
 
 
 หอพักศรีตรัง 4
 1558
 
 
 
 
 หอพักศรีตรัง 5
 1562
 
 
 
 
 หอพักศรีตรัง 6
 1560
 
 
 
 
 หอพักศรีตรัง 7
 1564
 
 
 
 
 หอพักศรีตรัง 8
 1563
 
 
 
 
 หอพักศรีตรัง 9
 1561
 
 
 
 
 หอพักศรีตรัง 10
 1566
 
 
 
 
หอพักสหกรณ์
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 ธุรการ
 
 073-350419
 
 
 
 ธุรการ
 
 073-350395
 
 
 
องค์การบริหารองค์การนักศึกษา
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 องค์การบริหารองค์การนักศึกษา
 1250
 
 
 
 
 สภานักศึกษา
 1251
 
 
 
 
 ห้องโรเนียว
 1252
 
 
 
 
 สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
 1253
 
 
 
 
 สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ
 1254
 
 
 
 
 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1255
 
 
 
 
 ศูนย์ข่าวองค์การนักศึกษา
 1256
 
 
 
 
 สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา
 1257
 
 
 
 
อาคารพรีคลีนิก
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 งานธุรการ
 3600-3749
 
 
 
 
อาคาร19 อาคารเรียนรวม
สถานที่/ตำแหน่ง
สำนักงาน
บ้านพัก
สายใน
สายนอก
โทรสาร
สายใน
สายนอก
 หัวหน้าอาคาร 19
 1506
 
 
 2057
 
 ห้องอุปกรณ์โสตฯ
 1507
 
 
 
 
 เคาน์เตอร์ อาคาร 19 ชั้น 1
 1508
 
 
 
 
 ห้องพักอาจารย์ อาคาร 19 ชั้น 1
 1509
 
 
 
 
 ห้อง 19107 (ห้อง 500 คน)
 1510
 
 
 
 
 ห้องโถง อาคาร 19 ชั้น 2
 1511
 
 
 
 
 ห้องโถง อาคาร 19 ชั้น 3
 1512
 
 
 
 
 ห้องโถง อาคาร 19 ชั้น 4
 1513
 
 
 
 
 ห้องการเรียบนการสอนทางไกล
 1514
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น 1008 หมายเลข

พัฒนาระบบโดย...ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปรับปรุง  23  มิถุนายน  2551