รายการระบบเมล์ใหม่สำหรับ นักศึกษา

   เข้าใช้งาน webmail http://email.psu.ac.th

   คู่มือการใช้งาน Webmail


          เนื่องด้วย ปัจจุบันนักศึกษาในวิทยาเขตต่างๆ 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ , วิทยาเขตภูเก็ต , วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง ได้ใช้อีเมล์แอดเดรสในรูปแบบเดียวกัน คือ@email.psu.ac.th

          ดังนั้น นักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนอีเมล์แอดเดรสให้เป็นรูปแบบนี้ คือ @email.psu.ac.th (ซึ่งนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วนั้น จะสามารถใช้งานอีเมล์แอดเดรสใหม่นี้ได้ตามปกติ หากเคยใช้งานมาก่อน)

          ทั้งนี้ทั้งนั้น นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 เริ่มใช้งานได้ในวันเปิดภาคการศึกษา ส่วนนักศึกษาปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ สามารถใช้งานอีเมล์แอดเดรสใหม่ได้เลย


          การลงชื่อเข้าใช้งานอีเมล์แอดเดรสใหม่
                ผู้ใช้ : รหัสนักศึกษา@email.psu.ac.th เช่น 5510010001@email.psu.ac.th
                รหัสผ่าน : รหัสเดียวกับระบบ PSU Passport สำหรับนักศึกษา