:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
  MIS Center | Intranet Pattani | Student Service | E-Office | E-Mail Staff | E-Mail Student    
 

คณะ
       

- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาการสื่อสาร
- คณะรัฐศาสตร์
- วิทยาลัยอิสลามศึกษา
- บัณฑิตวิทยาลัย

 

สำนัก/สถาบัน
 

- สำนักงานอธิการบดี
- สำนักวิทยบริการ
- สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
- สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา


กอง
 

- กองธุรการ
- กองบริการการศึกษา
- กองกิจการนักศึกษา
- กองอาคารสถานที่
- กองแผนงาน


หน่วยงานอื่นๆ
 

- โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
- สโมสรบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี
- โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ
- สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี
- งานประกันคุณภาพ
- หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
- สภาอาจารย์ วิทยาเขตปัตตานี
- ชมรมข้าราชการ วิทยาเขตปัตตานี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0 7331 3928 - 45
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
webmaster : piyaporn-k@bunga.pn.psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2549