Login:   Password:   ถ้าทุกคนใน ม.อ. ร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรม 3 รู้ คือ** รู้ทันไวรัส**รู้รับผิดชอบ**รู้จักปิดเครื่องปรับอากาศ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ใส่หน้ากากป้องกัน ให้เป็นวัฒนธรรมใหม่ขององค์กร ขยายสู่ครอบครัวและชุมชน จะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ในหลายระบบ ทั้งระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร อีกทั้งยังสามารถสร้างมาตรการป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน
เกาะติดสถานการณ์ไวรัส COVID-19


 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
 ประกาศวิทยาเขตปัตตานี
 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ประกาศและมาตรการหน่วยงานอื่น ๆ
 ร่วมแก้วิกฤตโลกวิกฤตโลก ไวรัส COVID-19
 แนวทางการป้องกันไวรัส COVID-19
 กิจกรรม/เครือข่าย
 ลิงค์น่าสนใจ
 ติดต่องานบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะ
 งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 ถาม-ตอบ
 แบบทดสอบความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19

Visited :: 48,429 Times
Counter Started :: 27-02-2563


COVID-19

 
หน่วยพยาบาล ม.อ.ปัตตานี   งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติวินิจฉัยโควิด19 ปรับปรุง 6 พฤษภาคม 2564 สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ (07/05/2564)
นิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ณ 29 มกราคม 2564 (08/04/2564)
Covid-19-New-emergence universal (30/12/2563)
การประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) วันที่ 30 ธันวาคม 2563/มหาดไทย (30/12/2563)
(ปรับปรุง 23 มิถุนายน 2563) นิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) (03/07/2563)
ปรับเกณฑ์การสอบสวนโรคใหม่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ปรับใหม่ ข้อ 2 แยกความเสี่ยงต่ำ สูง ข้อ 5 กลุ่มก้อนป่วย 5 คนขึ้นไป (22/06/2563)
แยกแยะโควิด-ไข้หวัดใหญ่-ไข้เลือดออก กับ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (18/05/2563)
นิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) 1 พฤษภาคม 2563 (08/05/2563)
คำแนะนำประชาชนและสื่ออินโฟกราฟฟิก : จากกรมอนามัย (08/05/2563)
คู่มือ การจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 : พฤษภาคม 2563 (08/05/2563)
 อ่านต่อ...
 
หน่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 073-313928-50 ต่อ 1238 หรือ 073-312387