Login:   Password:   ถ้าทุกคนใน ม.อ. ร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรม 3 รู้ คือ** รู้ทันไวรัส**รู้รับผิดชอบ**รู้จักปิดเครื่องปรับอากาศ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ใส่หน้ากากป้องกัน ให้เป็นวัฒนธรรมใหม่ขององค์กร ขยายสู่ครอบครัวและชุมชน จะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ในหลายระบบ ทั้งระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร อีกทั้งยังสามารถสร้างมาตรการป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน
เกาะติดสถานการณ์ไวรัส COVID-19


 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
 ประกาศวิทยาเขตปัตตานี
 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ประกาศและมาตรการหน่วยงานอื่น ๆ
 ร่วมแก้วิกฤตโลกวิกฤตโลก ไวรัส COVID-19
 แนวทางการป้องกันไวรัส COVID-19
 กิจกรรม/เครือข่าย
 ลิงค์น่าสนใจ
 ติดต่องานบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะ
 งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 ถาม-ตอบ
 แบบทดสอบความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19

Visited :: 48,432 Times
Counter Started :: 27-02-2563


COVID-19

 
หน่วยพยาบาล ม.อ.ปัตตานี   แนวทางการป้องกันไวรัส COVID-19

กทม.แจงกรณีการบังคับใส่หน้ากากนอกเคหสถาน (27/04/2564)
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปัตตานี (26/04/2564)
PSU Live : แนวทางปฏิบัติตนป้องกันการแพร่ระบาดโควิด (19/04/2564)
มาตรการป้องกันโรค ที่เจ้าของกิจการต้องปฏิบัติ (03/01/2564)
เขยิบ เขยิบ เขยิบ เขยิบ...ออกไปซิ #ดีเจแอดกลับมาแล้วว #สู้ไปด้วยกัน (03/01/2564)
เเนะ..พี่น้องประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุด !!! ปฏิบัติ ดังนี้ (03/01/2564)
ยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ (30/12/2563)
กรมอนามัย แนะ 3 กลุ่มหลัก ผู้ปรุงอาหาร-ผู้ส่งอาหาร-ผู้บริโภค ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 (30/12/2563)
แนวทางปฏิบัติเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค สำหรับผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ COVID-19 (25/12/2563)
ใครมีสิทธิ์ตรวจ หาเชื้อโควิด-19 ฟรี! - มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการโควิด-19 (23/12/2563)
 อ่านต่อ...
 
หน่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 073-313928-50 ต่อ 1238 หรือ 073-312387