Login:   Password:   ถ้าทุกคนใน ม.อ. ร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรม 3 รู้ คือ** รู้ทันไวรัส**รู้รับผิดชอบ**รู้จักปิดเครื่องปรับอากาศ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ใส่หน้ากากป้องกัน ให้เป็นวัฒนธรรมใหม่ขององค์กร ขยายสู่ครอบครัวและชุมชน จะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ในหลายระบบ ทั้งระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร อีกทั้งยังสามารถสร้างมาตรการป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน
เกาะติดสถานการณ์ไวรัส COVID-19


 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
 ประกาศวิทยาเขตปัตตานี
 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ประกาศและมาตรการหน่วยงานอื่น ๆ
 ร่วมแก้วิกฤตโลกวิกฤตโลก ไวรัส COVID-19
 แนวทางการป้องกันไวรัส COVID-19
 กิจกรรม/เครือข่าย
 ลิงค์น่าสนใจ
 ติดต่องานบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะ
 งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 ถาม-ตอบ
 แบบทดสอบความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19

Visited :: 48,451 Times
Counter Started :: 27-02-2563


COVID-19

 
หน่วยพยาบาล ม.อ.ปัตตานี   ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แนวปฏิบัติเรื่องสวัสดิการเงินช่วยเหลือฉุกเฉินนักศึกษาที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (30/04/2564)
แนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) ระลอกใหม่ ฉบับที่ 2 (23/04/2564)
แนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาในสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) (23/04/2564)
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรเพื่อลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20198 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 7) (16/04/2564)
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับที่ 6 (09/04/2564)
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือและเยี่ยวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (07/04/2564)
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับที่ 5 (15/03/2564)
ประกาศมาตรการการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา ฉบับที่ 4 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (06/02/2564)
แนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาในสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (30/01/2564)
แนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ (New Normal) ในสถานการณ์การแพร่ระบาด และหลังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 (21/01/2564)
 อ่านต่อ...
 
หน่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 073-313928-50 ต่อ 1238 หรือ 073-312387