Login:   Password:   ถ้าทุกคนใน ม.อ. ร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรม 3 รู้ คือ** รู้ทันไวรัส**รู้รับผิดชอบ**รู้จักปิดเครื่องปรับอากาศ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ใส่หน้ากากป้องกัน ให้เป็นวัฒนธรรมใหม่ขององค์กร ขยายสู่ครอบครัวและชุมชน จะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ในหลายระบบ ทั้งระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร อีกทั้งยังสามารถสร้างมาตรการป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน
เกาะติดสถานการณ์ไวรัส COVID-19


 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
 ประกาศวิทยาเขตปัตตานี
 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ประกาศและมาตรการหน่วยงานอื่น ๆ
 ร่วมแก้วิกฤตโลกวิกฤตโลก ไวรัส COVID-19
 แนวทางการป้องกันไวรัส COVID-19
 กิจกรรม/เครือข่าย
 ลิงค์น่าสนใจ
 ติดต่องานบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะ
 งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 ถาม-ตอบ
 แบบทดสอบความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19

Visited :: 48,440 Times
Counter Started :: 27-02-2563


COVID-19

 
หน่วยพยาบาล ม.อ.ปัตตานี   ประกาศวิทยาเขตปัตตานี

การเตรียมความพร้อมให้ใช้หอพัก 7 เป็นสถานที่สังเกตอาการของผู้มีภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (28/04/2564)
รายงาน Timeline สำหรับผู้เดินทางออกจากจังหวัดปัตตานีและกลับมาปฏิบัติงานวิทยาเขตปัตตานี นับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 เป็นต้นไป (26/04/2564)
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีทุกระดับการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (30/01/2564)
แนวทางในการปฏิบัติตัว การเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (09/01/2564)
ห้ามบุคลากร นักศึกษา เดินทางไปพื้นที่ สีแดง และผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่สีแดง ต้องกักตัว 14 วัน นับจากวันที่ออกจากพื้นที่เสี่ยง แนวทางปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่กลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) (04/01/2564)
แบบลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาและบุคลากร ม.อ.ปัตตานี ผู้มีประวัติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศ (04/01/2564)
(ฉบับที่ 4) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาเขตปัตตานี : การใช้สนามกีฬาภายในวิทยาเขตปัตตานี (04/01/2564)
(ฉบับที่ 6) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาเขตปัตตานี : การดูแลสุขอนามัยตนเอง (30/12/2563)
(ฉบับที่ 5) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาเขตปัตตานี : สำหรับโรงอาหารมหาวิทยาลัย (30/12/2563)
(ฉบับที่ 3) : ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี : แนวปฏิบัติการดำเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (30/12/2563)
 อ่านต่อ...
 
หน่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 073-313928-50 ต่อ 1238 หรือ 073-312387