Login:   Password:   ถ้าทุกคนใน ม.อ. ร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรม 3 รู้ คือ** รู้ทันไวรัส**รู้รับผิดชอบ**รู้จักปิดเครื่องปรับอากาศ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ใส่หน้ากากป้องกัน ให้เป็นวัฒนธรรมใหม่ขององค์กร ขยายสู่ครอบครัวและชุมชน จะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ในหลายระบบ ทั้งระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร อีกทั้งยังสามารถสร้างมาตรการป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน
เกาะติดสถานการณ์ไวรัส COVID-19


 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
 ประกาศวิทยาเขตปัตตานี
 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ประกาศและมาตรการหน่วยงานอื่น ๆ
 ร่วมแก้วิกฤตโลกวิกฤตโลก ไวรัส COVID-19
 แนวทางการป้องกันไวรัส COVID-19
 กิจกรรม/เครือข่าย
 ลิงค์น่าสนใจ
 ติดต่องานบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะ
 งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 ถาม-ตอบ
 แบบทดสอบความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19

Visited :: 48,426 Times
Counter Started :: 27-02-2563


COVID-19

 
หน่วยพยาบาล ม.อ.ปัตตานี   ประกาศและมาตรการหน่วยงานอื่น ๆ

 มาตรการจาก อว.
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 12) (14/05/2564)
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11) (18/04/2564)
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 9 (04/01/2564)
ประกาศ!! กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 8 (21/12/2563) (21/12/2563)
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) (21/12/2563)
 อ่านต่อ...
 มาตรการจากกระทรวงสาธารณสุข
" D - M - H - T " มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการจัดคอนเสิร์ต ดนตรี นาฏศิลป์ การแสดง ในการจัดงานเฉลิมฉลองช่วงเทศกาล (30/12/2563)
มาดูกัน 👀 มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 ที่จะเริ่มใน 🗓 วันที่ 1 มิ.ย. นี้ มีอะไรบ้าง❗️ (30/05/2563)
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙) (30/05/2563)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน คุมเข้มความสะอาดปลอดภัยสถานที่ให้บริการ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วมในห้องส้วมให้หมั่นทำความสะอาดทุก 2 ชั่วโมง เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด (15/05/2563)
มาตรการ/ข้อสั่งการจากกรมควบคุมโรค (08/05/2563)
 อ่านต่อ...
 มาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 31/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ (11/05/2564)
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ (09/05/2564)
คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 30/2564 เรื่อง กำหนดให้พื้นที่เป็นที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกันสำหรับผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แก้ไขเพิ่มเติม) (08/05/2564)
คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 29/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (08/05/2564)
คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 28/2564 เรื่อง งดการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ในพื้นที่เสี่ยง (08/05/2564)
 อ่านต่อ...
 อ่านทั้งหมด...
 
หน่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 073-313928-50 ต่อ 1238 หรือ 073-312387